Gå direkt till innehållet

Cancerstiftelsens två viktigaste uppgifter är att finansiera cancerforskning och stödja cancerarbetet. Den år 2014 godkända strategin och de år 2016 reviderade stadgarna stöder dessa uppgifter.

Cancerstiftelsen är den mest betydande privata finansiären av cancerforskning i Finland. Ett av spetsprojekten som verkställer Cancerorganisationernas strategi syftar till att höja nivån på cancerforskningen i Finland och fördubbla Cancerstiftelsens totala stipendiesumma från omkring 3,5 miljoner euro (2014) till sju miljoner euro (2020). Vi uppnådde målet snabbare än förväntat: i höstas överskred stiftelsens sammanlagda stipendiesumma gränsen på sju miljoner euro. I summan ingår även stipendier som betalats ur Cancerföreningen i Finlands fonder. I november fattade Cancerstiftelsens styrelse beslut om två icke-öronmärkta stora stipendier på 450 000 euro och ett stort stipendium på 300 000 euro för att stödja forskning kring cancer hos barn. Därtill beviljade man ett stort stipendium på 450 000 euro ur Cancerföreningens fond Potilaan polku (Patientens stig).

Cancerstiftelsen stödde dessutom verksamheten vid Finlands cancerregister med 1,15 miljoner euro. Därtill riktade Cancerstiftelsen stöd till Nordiska cancerunionen NCU:s forskningssamarbete och till internationella cancerunionen UICC:s (Union for International Cancer Control) arbete för att främja forskarmobilitet.

Cancerstiftelsen bidrar till Cancerföreningen i Finlands och dess medlemsföreningars verksamhet för att dels också främja sina egna mål. 2018 var det sjätte året i rad som Cancerstiftelsen beviljade mer än en halv miljon euro till Cancerföreningens medlemsföreningar för att stödja rådgivningstjänster och cancerförebyggande arbete.

Vad gäller insamlingsverksamheten har Cancerorganisationerna sedan 2012 insamlat donationer via Cancerstiftelsen. En ansenlig del av stiftelsens intäkter från insamlingen kommer från testamentsgåvor; 2018 års andel var 47 procent. Den övriga insamlingsverksamhetens betydelse har ökat alltjämt tack vare systematisk utveckling och välövervägd marknadsföring. Cancerstiftelsens varumärke åtnjuter allt större ryktbarhet. I en enkät som Taloustutkimus gjorde år 2018 steg Rosa bandet-insamlingen till det populäraste donationsmålet. Rosa bandet, som nu ordnades för sextonde gången, inbringade en rekordhög summa på 2,3 miljoner euro.

Cancerstiftelsen firade sitt 70-årsjubileum år 2018. Jubileumsåret firades under hela året genom storinsamlingen Finlands viktigaste penningbidrag. I kampanjen ville man få människor att inse vikten av att understödja Cancerstiftelsen. Insamlingens beskyddare var republikens president Sauli Niinistö och fru Jenni Haukio. I Cancerstiftelsens första stora insamling åren 1950–1951 fungerade president Juho Kusti Paasikivi och fru Alli Paasikivi som beskyddare. Jubileumsårets insamling fick mycket uppmärksamhet, och de totala intäkterna från Cancerstiftelsens medelsanskaffning steg till 11,3 miljoner euro. Utöver jubileumsinsamlingen utnyttjade Cancerstiftelsen också andra metoder för att fästa beslutsfattarnas och allmänhetens uppmärksamhet på utmaningarna inom finansieringen av medicinsk forskning. Man lyfte särskilt fram den drastiska minskningen av statens budgetfinansiering för hälsoforskning som skett under åren.

I början av året lät Cancerstiftelsen göra en enkät till seniorforskare som fått stipendium av Cancerstiftelsen. Enkäten gällde finansieringen av cancerforskning. Forskarna tog upp teman såsom bristen på basfinansiering för universitet och den ökade konkurrensen om offentlig finansiering. Forskarna ansåg att Cancerstiftelsen var en viktig finansieringskälla samt att dess betydelse kommer att spela en allt större roll i framtiden.

Cancerstiftelsens symposium ordnades för 45:e gången. Årets tema var gynekologiska cancersjukdomar. Symposiet ordnades för andra gången på hotell Korpilampi i Esbo. Cancerstiftelsens årliga symposium är ett erkänt och effektfullt evenemang på cancerbehandlingens område. Samarbetet med tidskriften Duodecim fortsatte i syfte att distribuera symposiets presentationer till en bredare expertpublik i form av överblicksartiklar.