Gå direkt till innehållet

Närståendekretsens definition och rapporteringen av transaktioner med närståendekretsen grundar sig på den stiftelselag som trädde i kraft den 1 december 2015.

Det finns inga uppgifter att tillgå när det gäller transaktioner som gjorts med de personer som grundade Cancerstiftelsen år 1948. Likaså finns det inga uppgifter om transaktioner med grundarnas närstående.

Till Cancerstiftelsens styrelsemedlemmar betalades inga arvoden under verksamhetsåret 2018. Ingen lön och inga arvoden betalades heller till ledningsgruppens medlemmar. Stiftelsens förvaltningstjänster sköts av Cancerföreningen i Finland och ledningsgruppens medlemmar är anställda vid Cancerföreningen. Stiftelsen kompenserade Cancerföreningen för förvaltningstjänsterna; grunderna beskrivs i bilagorna till bokslutet.

Ansökningarna av styrelsens medlemmar har bedömts i samma utvärderingskommittéer med övriga stipendieansökningar och med samma kriterier. År 2018 var det en styrelsemedlem som beviljades ett stipendium av Cancerstiftelsen: Klaus Elenius. Till Elenius utbetalades 50 000 euro av stipendiet och 25 000 euro av ett stipendium som beviljats år 2016. Till Sirpa Jalkanen utbetalades 120 000 euro av ett stipendium som beviljats år 2017. Till Jukka-Pekka Mecklin utbetalades 60 000 euro av ett tvåårigt stipendium som beviljats år 2017. Till Tapio Visakorpi utbetalades 75 000 euro av ett treårigt stipendium som beviljats år 2016. Totalt utbetalades 350 000 euro i form av stipendier till styrelsens medlemmar.

Maija Hollmén, Sirpa Jalkanens dotter, fick ett ettårigt stipendium på 40 000 euro; av stipendiet utbetalades 20 000 euro år 2018. Också Hollméns ansökan bedömdes i samma utvärderingskommittéer som övriga stipendieansökningar och med samma kriterier.

Nora Mattila, dotter till Kari Varkila, som blev styrelsemedlem i början av 2019, fick ett resestipendium på 1 500 euro och hela stipendiet utbetalades år 2018.

Bland stipendiemottagarna fanns inga familjemedlemmar eller andra nära släktingar till revisorerna eller ledningsgruppens medlemmar.

Utöver transaktionerna med närståendekretsen rapporteras en upphandling där ena parten var ett företag som leds och delvis ägs av maken till en medlem i ledningsgruppen. År 2017 köpte Cancerstiftelsen Rosa bandet-kampanjens rosa band av företaget Logonet Promotion Oy. Banden köptes för att återförsäljas av kampanjens företagspartner och medlemsföreningar. Inköpspriset var 77 280 euro (exkl. moms). Motsvarande inköpsbeslut fattades även för 2018 års band. Cancerstiftelsens kommunikations- och insamlingschef Helena Hulkkos make är indirekt aktieägare i företaget. Helena Hulkko har inte deltagit i beredningen av dessa inköpsbeslut eller i beslutsfattandet och hon hör till Cancerstiftelsens närståendekrets via hennes medlemskap i ledningsgruppen. Upphandlingsbeslutet fattades efter en konkurrensutsättning. Fyra företag deltog i konkurrensen.