Gå direkt till innehållet

Med cancerarbete menas det arbete som görs för cancerpatienters och deras närståendes bästa, arbetet med att förebygga cancer och arbetet med att öka kunskapen om cancersjukdomar. Cancerstiftelsen har sedan 2013 insamlat donationer för att också stödja cancerarbetet.

Under verksamhetsåret 2018 fick Cancerföreningen i Finlands medlemsföreningar bidrag av Cancerstiftelsen för en summa på 15 000–50 000 euro per förening; den totala bidragssumman uppgick till 575 000 euro. Pengarna har utnyttjats för att stödja och utvidga cancerrådgivningen och det psykosociala stödet för cancerdrabbade och närstående runtom i landet. Man har även standardiserat anvisningar och producerat nytt material för att stödja arbetet. Målet har varit att utarbeta allt nytt material också på svenska.

Under året utnyttjades stödet från Cancerstiftelsen också för att dels förenhetliga och utveckla kamratstödet och frivilligverksamheten, dels ta fram utbildningsmaterial. Genom stödet till cancerarbete stärkte man bl.a. de regionala rådgivningstjänsterna, understödde konstterapiverksamheten och producerade patienthandböcker. Dessutom understödde man rehabiliterings- och familjearbetet.

Genom sitt bidrag till Cancerföreningen i Finland stöder Cancerstiftelsen Cancerorganisationernas nationella rådgivningstjänst där professionella inom hälso- och sjukvården besvarar frågor om cancer per telefon och e-post eller i realtid på webben. Samtidigt ger de information, stöd och råd till patienter, närstående och andra som är bekymrade över cancer. De sakkunniga skötarna erbjuder också ärftlighetsrådgivning. Tjänsten är avgiftsfri. Rådgivningstjänsten kontaktades nästan 6 100 gånger under verksamhetsåret 2018. Merparten av dessa kontakter kom per telefon och e-post. Under året öppnades en andra realtidschatt, vilket fyrdubblade antalet chattdiskussioner.

Smärtlinjen, en telefonlinje för rådgivning angående cancersmärta, lanserades i samarbete med smärtkliniken vid HUCS år 2014. Smärtlinjen är en nationell telefontjänst som stöder behandlingen av cancersmärta. Smärtlinjen betjänar cancerpatienter och deras anhöriga och sakkunniga inom hälso- och sjukvården. Frågorna besvaras av sjukskötare som specialiserat sig på smärtbehandling och som vid behov kan konsultera smärtspecialister. Under året kontaktades smärtlinjen av olika orsaker, t.ex. okontrollerbar smärta, otillräcklig smärtlindring, problem med medicinering och bristande kunskaper om vem man ska kontakta.

Som en del av den nationella rådgivningstjänsten upprätthålls en avgiftsfri telefonlinje för förmånsrådgivning där cancerpatienter kan få svar på utkomst- och förmånsfrågor. Telefonlinjen kontaktades 81 gånger under året. Patienternas frågor gällde i synnerhet sjukförsäkringar och utkomst. Tjänsten tillhandahålls av Birkalands cancerförening.

Cancerorganisationerna erbjuder ärftlighetsrådgivning i syfte att hjälpa människor som är oroade över sin benägenhet för cancer att utvärdera behovet av fortsatta undersökningar. Alla som har frågor om sin egen, sin makes eller makas eller sina barns benägenhet för cancer kan kontakta sin regionala cancerförening eller den avgiftsfria ärftlighetsrådgivningen inom den nationella rådgivningstjänsten. Hos Cancerorganisationerna finns det specialutbildade sjukskötare som ger ärftlighetsrådgivning och som besvarar allmänna frågor om ärftligheten av cancer. Läkare som specialiserat sig på ärftligheten av cancer och arbetar för Cancerorganisationerna utvärderar behovet av fortsatta undersökningar. Under verksamhetsåret 2018 kontaktade 144 personer ärftlighetsrådgivningen och 63 av dem fick en remiss.

Bidrag

Bidrag till mindre bemedlade cancerpatienter. Cancerstiftelsen har fått in testamentsgåvor för att hjälpa mindre bemedlade cancerpatienter. Intäkter för samma ändamål fås också från stiftelsens övriga insamlingar. Stiftelsens stöd till mindre bemedlade cancerpatienter kanaliseras via Cancerföreningen i Finlands sociala kommitté. Bidragen beviljas på ansökan till vilken ska bifogas ett utlåtande av en socialarbetare.

År 2018 beviljades bidrag till totalt 1 186 personer (2017: 787 personer). Behovet av bidrag har ökat: år 2016 fick totalt 679 personer bidrag, år 2015 fick 549 bidrag och år 2014 fick 354 bidrag. Bidragssummorna låg mellan 300 och 1 000 euro. Den totala bidragssumman var 499 840 euro (2017: 346 300 euro). Av ansökningarna att döma befinner sig de sökande i en allt svårare situation ekonomiskt sett. Dessutom finns det nu mer än tre gånger fler sökande jämfört med år 2014.

Barnens cancerfond till Emilia Heinonens minne. Barnens cancerfond till Emilia Heinonens minne (grundad 1981) är en självständig fond som lyder under Cancerstiftelsen. Den beviljar stöd till sådana familjer som hamnat i en svår ekonomisk situation på grund av ett barns cancersjukdom. År 2018 fick 25 familjer bidrag ur fonden för en total bidragssumma på 30 000 euro. Fonden kan dessutom bevilja resestipendier till sjukskötare och stödja forskning kring cancer hos barn.

Svea Ahlqvists fond. Svea Ahlqvists fond grundades år 2014 för att erbjuda bidrag till barn som insjuknat i cancer samt deras familjer. Fondens totala bidragssumma år 2018 var 13 200 euro och bidrag beviljades till 11 familjer.