Gå direkt till innehållet

Verksamhetens inkomster och utgifter hölls i stort sett inom budgetramarna. Likviditeten hölls på en rimligt god nivå.

Räkenskapsperiodens resultat

Resultatet uppvisade ett underskott på 133 141 euro (2018: 12 227 euro överskott). Föreningens resultat visade ett underskott huvudsakligen i och med de ökade personalkostnaderna. Även den ökande verksamheten ledde till högre kostnader. Nedskärningarna i den offentliga finansieringen drabbade i synnerhet de hälsofrämjande åtgärderna och Cancerregistrets verksamhet. Cancerföreningens totala intäkter var 8 561 081 euro (2018: 8 703 905 euro) och de totala kostnaderna uppgick till 8 931 251 euro (2018: 9 660 913 euro).

De ekonomiska processerna vidareutvecklades genom att man särskilt satsade på att förbättra rapporteringen och bokföringspraxis så att de bättre motsvarar befintliga behov. Processerna för planering och prognostisering av ekonomin utvecklades och förenhetligades och nya gemensamma verktyg togs i bruk för dem. Också personalens ekonomikunskaper förbättrades. De ekonomiska funktionerna stärktes genom rekrytering och personalöverföringar. Inkomstregistret togs i bruk och för att stödja löne- och personalförvaltningen skaffades systemet Sympa HR. Lönerapporteringen utvecklades och arbetsfördelningen i anslutning till den förnyades så att den bättre motsvarar nuläget. Också cheferna fick utbildning i detta sammanhang. Regelbundna ekonomirapporter utnyttjades för att stödja förverkligandet av enheternas och funktionernas resultatansvar och ekonomiuppföljning. Samtidigt utvecklade man prognosmodeller för att stödja uppföljningen av den ekonomiska situationen. Genom att förbättra den ekonomiska rapporteringen i samråd med organisationens olika delar svarade man mot de krav som finansiärer (bl.a. Social- och hälsoorganisationernas understödscentral, Institutet för hälsa och välfärd och EU-kommissionen) har ställt gällande rapportering.

Placeringstillgångar

Cancerstiftelsens placeringstillgångar förvaltas i enlighet med de principer som ingår i den av styrelsen godkända placeringsplanen. Portföljförvaltningen sköttes av Evli Bank, SEB Investment Management och LokalTapiola Kapitalförvaltning. Portföljen hade en avkastning på 15,1 procent. Placeringstillgångarnas marknadsvärde i slutet av året var 7 635 626 euro. Skillnaden mellan marknadsvärdet och det bokförda värdet var 449 451 euro.

Testamentsgåvor

Intäkterna från föreningens insamlingsverksamhet utgörs av testamenten. Intäkterna från testamenten under räkenskapsåret var totalt 1 223 215 euro (2018: 182 735 euro). Deras användningsändamål inriktas i huvudsak på cancervård samt på stödjande och utvecklande av patientarbete.

Forskningsstipendier

Inom ramen för Cancerstiftelsens utlysning av stipendier beviljade Cancerföreningen i Finland fem stipendier ur sina fonder. Ansökningarna inlämnades i samband med Cancerstiftelsens utlysning och de bedömdes av Cancerstiftelsens utvärderingskommittéer och stipendienämnd. Den totala stipendiesumman var 700 000 euro.