Gå direkt till innehållet

Cancerorganisationerna erbjöd mångsidig utbildning för olika yrkesgrupper och volontärer. En del utbildningar beskrivs i samband med att verksamheten presenteras.

Utbildning i hälsokunskap

För lärare och studerande i läroämnet hälsokunskap ordnades en utbildning vid Jyväskylä universitet för att sprida information om hur man kan ta upp tobak, alkohol och narkotika i undervisningen. I utbildningen deltog 46 personer.

Lärare vid yrkeshögskolor

Cancerorganisationerna organiserar varje år en utbildningsdag för lärare i cancervård vid yrkeshögskolor. Under utbildningen behandlas frågor som rör cancervård, rehabilitering och hälsofrämjande. I 2019 års utbildning deltog 12 personer.

Vårdare vid de regionala föreningarna

Cancerföreningen ordnar årligen två utbildningsdagar för vårdare vid de regionala föreningarna. Den första utbildningen behandlar aktuella teman inom hälsofrämjande, den andra rehabilitering. Dessutom höll man i föreläsningar i samband med Rosa bandet-evenemang om förebyggande av bröstcancer.

Samarbete med yrkeshögskolor och universitet

Omfattande samarbete bedrevs på olika håll i Finland med universitet och yrkeshögskolor. Studerandena fick utbildning i cancer, Cancerorganisationerna, rådgivning, rehabilitering och hälsofrämjande. De studerande gjorde ett flertal utvecklings- och slutarbeten för Cancerorganisationerna.

Cancersymposiet 2019

Cancerföreningen i Finland och Sjukskötarförbundets utbildnings- och förlagsbolag Fioca ordnade tillsammans den sjätte utbildningen om temat sjukskötare och cancervård. Det s.k. Cancersymposiet ordnades 14–15.5.2019 på hotellet Hilton Airport i Vanda. Det riktades till yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som arbetar med cancerpatienter. Årets tema var sällsynta cancer.

Cancerregistrets utbildningsverksamhet

Cancerregistrets ledande statistiker höll en tidsbunden deltidsprofessur i cancerepidemiologi vid samhällsvetenskapliga fakulteten vid Tammerfors universitet. Registrets direktör innehade professuren tidigare. Cancerregistrets forskningsdirektör innehade en tidsbunden deltidsprofessur i epidemiologi vid samma fakultet. Flera medarbetare har en docentur vid ett universitet och deltar i undervisningen och handledningen av avhandlingar. Ett flertal av föreningens forskare verkar också som vetenskapliga sakkunniga, t.ex. som kollegiala bedömare för vetenskapliga tidskrifter.

Cancerregistret deltog i undervisningen och handledningen av studerande som kommit till Finland inom Tammerfors universitets program International Doctoral Programme in Epidemiology. Cancerregistret spelar en viktig roll också inom det samnordiska utbildningsprogrammet Nordic Summer School in Cancer Epidemiology, som genomförs på motsvarande vis. Till programmet väljs vartannat år fem studerande från varje nordiskt land.