Gå direkt till innehållet

I slutet av året bestod Cancerföreningens anställda personal av 113 medarbetare (2018: 104). Av dessa hade 83 tillsvidareanställning och 30 visstidsanställning.

Personal

Av medarbetarna var 86 procent kvinnor och 27 procent män. Personalens genomsnittsålder var 45,7 år. Under året ingicks 27 nya arbetsavtal och 21 avtal upphörde.

Namnen och uppgifterna på de personer som arbetat vid centralbyrån under året finns i bilaga 3.

Personalförvaltning

Under verksamhetsåret 2019 satsade man fortsättningsvis på att göra personalförvaltningen smidigare. Samtidigt arbetade man för att skapa en grund för mer effektivt och enhetligt förmansarbete. Nya förmän fick inskolning till sina uppgifter.

Under verksamhetsåret tog personalförvaltningen i bruk ett nytt personalförvaltningsprogram. I första steget ska det bli ett redskap för personalförvaltningen, men i fortsättningen också för chefer och medarbetare.

Centralbyrån följer kollektivavtalet för organisationer inom socialbranschen samt det lokala kollektivavtalet som trädde i kraft 2017.

Företagshälsovården levererades fortsättningsvis av Mehiläinen Forum. I Cancerföreningens företagshälsovård ingår förutom de lagstadgade tjänsterna även sjukvårdstjänster hos allmänläkare samt vid behov två besök hos en specialist med remiss från företagshälsovårdsläkare.

Personalförvaltningen för en regelbunden diskussion med representanter för företagshälsovården. Hösten 2019 lät man göra en lagstadgad arbetsplatsutredning, som också omfattade en enkät om arbetsklimatet. Resultaten diskuterades med personalförvaltningen så att man kan presentera dem för hela personalen i början av 2020.

Personalmöten

Under året ordnades nio personalmöten. Vid mötena behandlades aktuella ärenden och presenterades styrelsens och utskottens beslut.

Utöver personalmöten ordnades ett flertal informella morgonkaffesessioner där organisationens olika funktioner fick presentera sig och sina aktuella projekt. Vid sessionerna hördes också medlemsföreningarnas anföranden.

Arbetshälsan

Från ingången av 2019 erbjöds personalen möjlighet att använda en timme arbetstid per vecka för motion och idrott. Syftet med detta är att förebygga sjukdomar i stöd- och rörelseorganen, öka det allmänna välbefinnandet och stimulera arbetsdagen. Arbetsförmågan och -motivationen främjades fortsättningsvis med motions- och kultursedlar. Varje medarbetare hade rätt till ett motions- och kulturstöd för en summa på 300 euro.

Dessutom uppmuntrade man personalen fortsättningsvis att förbättra sina arbetsgemenskapsfärdigheter och framhävde varje medarbetares ansvar för att främja gemenskapskänslan. I slutet av året prisbelönade man de medarbetare som hade haft en positiv inverkan på gemenskapskänslan.

Andelen sjukfrånvaron av alla arbetsdagar var 3,8 procent.

Under året förbättrade man åter förutsättningarna för distansarbete. Personalen distansjobbade sammanlagt 2 500 arbetsdagar.

Arbetarskyddet

Arbetarskyddskommittén vid Cancerföreningen i Finland bestod av arbetarskyddschef Minna Heikkilä i egenskap av ordförande, skyddsombud Anne Sköld och vice ombuden Tuulia Råmark och vice ombud Milla Lehtinen.

Förtroendeman och -ombud

Kommunikationsexpert Maarit Rautio var förtroendeman för Tjänstemannaförbundet för specialbranscher ERTO rf och forskare Maija Jäntti var förtroendeombud.

Arbetarskyddskommittén och samarbetsgruppen för ledningen och förtroendemännen sammanträdde regelbundet under verksamhetsåret. De behandlade bl.a. utvecklingsplanen för arbetshälsa, beräkningen av resetid, lönesystemet och kravnivåerna.

Personalutbildning

Cancerföreningen uppmuntrar personalen att utbilda sig. Arbetstagarna deltog i flera enskilda utbildnings- och seminariedagar och även i långvarig utbildning vid sidan av arbetet.

Organisation