Gå direkt till innehållet

Under verksamhetsåret medverkade Cancerföreningen i Finland aktivt i verksamheten av nordiska cancerunionen NCU (Nordic Cancer Union), samarbetsorganet för europeiska cancerföreningar ECL (Association of European Cancer Leagues) och internationella cancerunionen UICC (Union for International Cancer Control).

Föreningen deltog också direkt eller indirekt i andra internationella organisationer med anknytning till Cancerorganisationernas verksamhet.

ECL. Cancerföreningens representanter deltog i november i Luxemburg i årsmötet för samarbetsorganet för europeiska cancerföreningar ECL (Association of European Cancer Leagues). Cancerföreningens generalsekreterare är ordförande för ECL sedan 2015. ECL fick tre nya medlemmar under året, så det totala medlemsantalet är nu 29, från 24 olika länder. Cancerföreningen har deltagit i ECL-arbetsgruppen Patient Support, som har behandlat frågor kring bl.a. cancerpatienters återkomst till arbete, frivilligarbete, rehabilitering och försäkringsproblem. Föreningen är också med i arbetsgruppen Access to Medicines.

IARC (International Agency for Research on Cancer), den internationella cancerforskningsorganisationen som lyder under WHO, samarbetar med Finlands cancerregister inom forskning särskilt kring screening och cancerbördan i utvecklingsländer. Cancerregistrets ledande statistiker är medlem i IARC:s vetenskapsråd. Som ny direktör för IARC från början av 2019 valdes Elisabete Weiderpass, som har också finskt medborgarskap och har arbetat som forskare vid Cancerregistret. Cancerföreningen tog initiativet till Weiderpass nominering och arbetade aktivt för den både i Finland och internationellt.

IPAAC. Cancerföreningen svarar för projektdelarna om cancerförebyggande, tidig upptäckt och screening inom ett treårigt samarbetsprojekt (Joint Action) som inleddes i april 2018. Innovative Partnership for Action Against Cancer (iPAAC) är ett projekt som finansieras ur EU:s hälsoprogram och där Finlands representanter är Institutet för hälsa och välfärd och Cancerföreningen i Finland. I projektet ingår tio arbetspaket. Projektet är redan det fjärde samprojektet (Joint Action) som rör cancerpolitik, så målet är att ta vara på erfarenheter också från de tidigare projekten (EPAAC, CANCON och JARC). I fokus för iPAAC är att ta fram metoder för att praktiskt genomföra cancerpolitik i EU-medlemsländer.

JARC. Social- och hälsovårdsministeriet har utsett Cancerföreningen till Finlands representant i genomförandet av det treåriga projektet JARC (Joint Action on Rare Cancers). Projektet, som fokuseras på sällsynta cancersjukdomar, ingår i EU:s folkhälsoprogram, startade i november 2016 och avslutades hösten 2019. Cancerföreningen svarade för projektets delprogram för intern bedömning (WP 3 Evaluation) och deltog i fyra andra delprogram. Gruppen som ska utvärdera projektet höll sitt tredje och sista möte i september 2019 i Helsingfors.

NCU. Nordiska cancerunionen NCU har stor betydelse för Cancerorganisationernas verksamhet. NCU bl.a. finansierar samnordiska forskningsprojekt om cancer. Det är Cancerstiftelsen som betalar Finlands finansieringsandel till NCU. Med NCU:s stöd har man byggt upp Nordcan, en gemensam webbportal för nordiska cancerregister. Därtill initierar och koordinerar unionen gemensamma projekt för cancerbehandling och -bekämpning. År 2019 beviljade NCU liksom tidigare år 750 000 euro i forskningsstipendier. Tre av de finansierade projekten leds av finländska forskare. NCU beviljade dessutom 250 000 euro i strategisk finansiering, som riktades i synnerhet till att utveckla webbportalen NORDCAN. Ordförandeskapet och ansvaret för sekretariatet av NCU roterar mellan medlemsföreningarna vart tredje år. Åren 2018–2020 är det Danmarks cancerförening som leder NCU:s verksamhet. Därefter är det Cancerföreningen i Finlands tur. Förberedelserna inför ordförandeskapet inleddes hösten 2019 i form av ett projekt.

UICC. Hälsoavdelningens direktör deltog i toppmötet World Cancer Leaders’ Summit i Kazakstan. Föreningen deltog för Finlands del med sina egna kommunikationssatsningar i firandet av UICC:s internationella cancerdag den 4 februari.

ICISG, FCA och övriga nätverk. Cancerföreningen har också en representant i ledningsgruppen för det internationella nätverket ICISG (International Cancer Information Service Group). Cancerföreningen är dessutom medlem i alliansen Framework Convention Alliance (FCA), som inrättats för att stödja den globala ramkonventionen mot tobak (Framework Convention on Tobacco Control, FCTC). Föreningen deltar även i nätverket Prevent20, som består av cancerföreningar från olika länder och som syftar till att minska antalet tobaksprodukter genom beskattning. Det finns ett nordiskt expertnätverk som håller regelbunden kontakt i frågor som rör rådgivning och tobakspolitik.

Cancerföreningen har sedan 2019 en representant i nätverket Nordic Network for Overweight Prevention.

Cancerregistrets internationella verksamhet behandlas i samband med registrets övriga verksamhet.