Gå direkt till innehållet

Cancerföreningen i Finland är en av Finlands största folkhälso- och patientorganisationer. Till Cancerföreningen hör 18 medlemsföreningar: tolv regionala cancerföreningar och sex nationella patientorganisationer. Vid slutet av verksamhetsåret 2019 hade Cancerföreningen sammanlagt 113 830 medlemmar (jämfört med 117 953 året innan).

Medlemmar och medlemsföreningar

Det sammanlagda medlemsantalet fortsätter krympa. I samband med utvecklingen av det nya kundhanteringssystemet tog man i bruk en automatisk tjänst för uppdatering av adresserna i medlemsregistret. I samband med detta uppdaterades uppgifterna i de tolv föreningarnas medlemsregister, varvid det totala antalet medlemmar minskade.
Föreningen hade fortfarande några personmedlemmar, men föreningen har inte antagit nya personmedlemmar på flera årtionden.

Medlemsföreningar i Cancerföreningen i Finland:

Föreningens namn Medlemsantal
31.12.2019 (31.12.2018)
Antal lokala avdelningar eller klubbar
Södra Finlands cancerförening (1965) 12 559 (13 476) 13
Mellersta Finlands cancerförening (1956) 4 749 (4 847) 4
Kymmenedalens cancerförening (1956) 2 743 (2 856) 5
Sydvästra Finlands cancerförening (1951) 27 334 (28 023) 7
Birkalands cancerförening (1951) 18 543 (19 612)
Österbottens cancerförening (1956) 12 405 (12 891) 29
Norra Karelens cancerförening (1956) 2 889 (3 019) 12
Norra Savolax cancerförening (1959) 4 113 (4 192) 20
Norra Finlands cancerförening (1957)  6 684 (6 946) 35
Bröstcancerföreningen Europa Donna Finland (2005) 1 373 (1 241)
Saimens cancerförening (1953) 6 451 (6 819) 10
Cancerföreningen i Satakunta (1974) 8 015 (8 109) 3
Ålands Cancerförening rf (1986) 908 (893)
Colores – Finlands kolorektalcancerförening (2007) 611 (541)
Propo – Finlands prostatacancerförening (1997) 1 918 (1 830)
Finlands mun- och halscancerpatienter (1962) 781 (900) 11
Cancerpatienterna i Finland (1971) 134 (125) 24 patientnätverk
Sylva ry, föreningen för cancersjuka barn och unga (1982) (1 620 1 633)

Medlemsföreningarnas verksamhet

De regionala cancerföreningarnas verksamhetsområde täcker hela Finland. Varje förening (förutom Åland) hade år 2019 minst ett verksamhetsställe där en sakkunnig sjukskötare kunde erbjuda cancerrådgivning. En del av alla regionala cancerföreningars kärnverksamhet är att erbjuda rådgivning till cancerpatienter och deras närstående samt att se till att de har tillgång till kamratgrupper och stödpersoner. Varje förening har en verksamhetsledare eller en verkställande direktör (Sydvästra Finlands cancerförening).
Alla regionala cancerföreningar ordnade rådgivning till cancerpatienter och deras närstående samt erbjöd dem psykosocialt stöd. Birkalands cancerförening har dessutom en läkarstation och ett laboratorium. Sydvästra Finlands cancerförening blev tvungen att avstå från vården i livets slutskede vid Karinahemmet av ekonomiska orsaker. Föreningen upprätthåller fortfarande ett hem för serviceboende med heldygnsomsorg på sitt campus i Moikois.

Alla regionala cancerföreningar erbjuder tjänster och verksamhet för att stödja rehabilitering. Merparten av föreningarna ordnade även anpassningsträning för cancerpatienter. Träningarna koordineras av Cancerföreningen i Finland och stöds av Social- och hälsovårdsministeriet (Social- och hälsoorganisationernas understödscentral) med statsunderstöd ur tipsbolaget Veikkaus intäkter. En del av de regionala föreningarna ordnade även rehabiliteringsverksamhet som finansieras av Folkpensionsanstalten eller sjukvårdsdistrikten. Föreningarna hjälpte cancerpatienter också ekonomiskt genom att betala vårddagsersättningar eller bidrag.

En del av de regionala cancerföreningarna främjade vetenskaplig forskning i sina respektive regioner med olika stipendier.

De nationella patientorganisationerna är verksamma i hela landet och samarbetar med de regionala cancerföreningarna. Patientorganisationerna erbjuder tillgång till kamratstöd, gemensam verksamhet och expertrådgivning för de personer som har prostatacancer, hals- och muncancer, bröstcancer eller tarmcancer. Vissa patientorganisationer ordnar även anpassningsträning.
Sylva rf för samman familjer till barn och unga som insjuknat i cancer och erbjuder dem stöd på många olika sätt. Cancerpatienterna i Finland rf svarar för publiceringen av patienthandböcker, men alla patientorganisationer har också egen publiceringsverksamhet som stöder föreningens mål. Cancerpatienterna i Finland hade år 2019 totalt 24 patientnätverk. Hals- och muncancerföreningen i Finland har kurscentrumet Kyyrönkaita i St Michel.

Den lokala verksamheten är viktig för många medlemsföreningar. Särskilt i geografiskt vidsträckta och avlägsna trakter erbjuder lokala avdelningar en möjlighet för cancerpatienter och deras anhöriga och andra medborgare att komma i kontakt med Cancerorganisationernas verksamhet.

År 2019 hade medlemsföreningarna totalt 173 lokala avdelningar, klubbar eller patientnätverk. Norra Finlands cancerförening hade flest.

Samarbete

Organisationsutskottet tillsätts av Cancerföreningens styrelse, och varje medlemsförening har turvis en representant i utskottet. 2019 års ordförande för organisationsutskottet var styrelsemedlem, riksdagsrådet Matti Väistö, ordförande för Norra Karelens cancerförening. Organisationsutskottet sammanträdde fyra gånger och behandlade bl.a. verkställandet av organisationens utvecklingsplan, spetsprojekten i strategin samt planerna för den kommande strategiperioden.

Under året ordnades totalt sex verksamhetsledarmöten, varav ett var ett tvådagsmöte i Mariehamn med Ålands cancerförening som värd. Pirjo Airaksinen, verksamhetsledare vid Norra Savolax cancerförening, var ordförande vid mötena och organisationskoordinatorn fungerade som sekreterare

Verksamhetsledarna deltog aktivt i mötena, som behandlade ett flertal teman: genomförandet av strategin och utvecklingsplanen, planeringen av den kommande strategin, påverkansarbetet, samarbetet med det nationella cancercentret FICAN och de regionala cancercentren, frågor som gäller understödet från Social- och hälsoorganisationernas understödscentral och ekonomin samt utvecklandet av Cancerorganisationernas olika funktioner. Verksamhetsledarmötena är mycket viktiga redskap för att samordna organisationens tjänster, säkerställa tjänsternas kvalitet och planera gemensam verksamhet och gemensamma projekt.

Organisationens svenskspråkiga verksamhet behandlades vid två skilda verksamhetsledarmöten i våras och höstas. I enlighet med utvecklingsplanen bar Österbottens cancerförening ansvaret för den nationella koordineringen av den svenskspråkiga verksamheten.

Under året samarbetade man tätt för att planera den kommande strategiperioden. Som en del av strategiarbetet träffade man ett stort antal medarbetare inom Cancerorganisationerna: ekonomi- och förvaltningsdirektören, chefen för hälsoavdelningen och organisationskoordinatorn träffade föreningarnas anställda och förtroendevalda vid 36 workshoppar där man kartlade Cancerorganisationernas nuläge, förändringarna i verksamhetsmiljön samt deltagarnas synpunkter på vad Cancerorganisationerna bör koncentrera sig på i framtiden. Materialet från träffarna bearbetades tillsammans av Cancerföreningen i Finland och verksamhetsledarna. Under året slutfördes strategiarbetet, och en ny strategi för åren 2021–2025 godkändes i början av 2020.

Utvecklingsprojekt som Cancerstiftelsen stött

År 2019 beviljade Cancerstiftelsen stöd för sådana utvecklingsprojekt för Cancerorganisationernas cancerarbete som gagnar hela organisationens fält. Stöd beviljades till åtta projekt som samordnas av medlemsföreningar och tre projekt som samordnas av Cancerföreningen i Finland. I de projekt som inletts under 2019 utvecklas Cancerorganisationernas verksamhet för att stödja cancerdrabbade och deras närstående och nya handlingsmodeller tas fram. I projekten ingår samarbete och Cancerorganisationerna kommer att få ta del av deras lärdomar.

Cancerorganisationernas utvecklingsplan

Alla medlemsföreningar hade år 2016 åtagit sig att bidra till genomförandet av Cancerorganisationernas utvecklingsplan. Utvecklingsplanen innehåller 20 rekommendationer inom sju delområden. Rekommendationerna har verkställts enligt den tidtabell som fastställts i utvecklingsplanen. År 2019 fortsatte verkställandet av utvecklingsplanen och genomfördes en kartläggning av hur genomförandet av utvecklingsplanen har lyckats.

Under verksamhetsåret fortsatte ett omfattande projekt gällande medlemstjänster, som hade lanserats 2017. Målet med projektet är att medlemsföreningarna ska få ett gemensamt medlemsregister och kundhanteringssystem. År 2019 användes det gemensamme kundhanteringssystemet (Järkkäri) av Cancerföreningen i Finland och tolv medlemsföreningar.

Organisationsdagarna och utbildningsdagar för förtroendevalda

Cancerorganisationernas årliga organisationsdagar hölls i januari i Kuopio. Norra Savolax cancerförening stod värd för dagarna. Årets teman var bl.a. Cancerorganisationernas samarbete med de riksomfattande och regionala cancercentren, strategiarbetet, valpåverkan och Cancerorganisationernas olika utvecklingsteman, såsom verksamheten bland unga vuxna och frivilligverksamheten.
År 2019 ordnades ingen utbildningsdag för förtroendevalda, utan man beslutade att Cancerföreningen i Finland, som är i tur att ordna organisationsdagarna 2020, planerar programmet för dagarna så att det också innehåller utbildningsartade element för förtroendevalda.