Gå direkt till innehållet

Cancerorganisationernas hälsofrämjande verksamhet bygger på gemensamma värderingar och den siktar till att främja människors hälsa och välbefinnande samt till att förebygga cancer.

Cancerorganisationerna bedriver hälsofrämjande verksamhet på många områden. Målet är att inverka på samhällspolitiken, allmänna attityder, social- och hälsovårdens handlingssätt och individers val. Verksamhetens målgrupper är barn, ungdomar och vuxna. Vid behov riktas verksamheten också till utvalda specialgrupper.

År 2018 satsade Cancerföreningen på att öka den hälsofrämjande verksamheten vid de regionala föreningarna genom att rekrytera tre experter inom hälsofrämjande (2,5 årsverken) till Norra Finland, Norra Savolax, Norra Karelen, Saimen och Mellersta Finland. Det hälsofrämjande arbetet vid de regionala föreningarna stärktes också genom att man deltog i föreningarnas utvecklingsprojekt.

Cancerföreningen deltog aktivt i organisationsnätverket Ett nikotinfritt Finland, som grundades år 2016, samt i nätverken Ett rökfritt Finland och Rökfritt Helsingfors och projektet Hyvä kierre. Samarbetet mellan Cancerföreningen och Finlands olympiska kommitté för att minska användningen av snus inom idrotten fortsatte. Därtill samarbetade man med bl.a. Finlands hjärtförbund, Befolkningsförbundet, Diabetesförbundet, Andningsförbundet, Hjärnförbundet, Förebyggande rusmedelsarbete Ehyt rf, Föreningen för mental hälsa i Finland, dess medlemsorganisation Yees och Marthaförbundet.

Främjande av ungdomars hälsa

Främjandet av hälsosamma levnadsvanor bland unga har sedan 2016 varit ett av Cancerorganisationernas spetsprojekt. Det av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (tidigare penningautomatföreningen RAY) finansierade projektet NuoTup, som siktar till att minska ungdomars användning av nikotinprodukter, har i redan över femton år varit ett viktigt prioritetsområde inom arbetet för att främja ungdomars hälsa. År 2019 var det andra året av det treåriga av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral finansierade projektet Fressis – stärkande av ungdomars hälsokunskaper med digitala medel. Projektet Hyvä päivä, som främjar hälsan hos unga under 29 år som står utanför arbete och utbildning, har pågått sedan 2016. Projektet finansieras av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral samt LokalTapiola via Cancerstiftelsens företagssamarbete.

Att minska ungdomars användning av nikotinprodukter

Fressis. Fressis, som lanserades i slutet av 2016, är en kommunikativ helhet om sunda levnadsvanor med ungdomar som målgrupp. Fressis uppmuntrar till ett nikotinfritt liv och hälsosamma levnadsvanor. De nikotinprodukter som tas upp är cigaretter, snus och e-cigaretter. Under verksamhetsåret 2019 låg tyngdpunkten på snus. I helheten ingår webbplatsen Fressis.fi, sociala medier och en tidning.

Under verksamhetsåret 2019 satsade Fressis på att producera informationspaket, artiklar, test och kampanjer för ungdomar. Ungdomar deltog i Fressis genom innehållsproduktion, utvärdering och utveckling tack vare frivilligverksamhet, ungdomspaneler och samarbete med populära influerare. Instagram är det viktigaste sociala nätverket bland ungdomar. I kampanjerna utnyttjads också andra kanaler på bred front.

Ungdomars frågor om hälsa besvaras också via en expertspalt. Via expertspalten besvarades 100 frågor om tobaks- och nikotinprodukter. De unga funderade särskilt på de negativa effekterna av snus samt på snusstopp. Våren 2019 kunde ungdomar också ställa frågor via en chatt om nikotinfrihet, vars syfte var att erbjuda stöd och vägledning för att sluta använda nikotinprodukter.

2019 års målgrupp för tidningen Fressis var högstadieelever. Tidningen gavs ut för första gången också på svenska. Den finskspråkiga tidningen hade en upplaga på 50 000 och den svenskspråkiga på 4 000. Enligt responsen tyckte merparten av ungdomarna att tidningen var intressant och nyttig. En artikel i tidningen vann brons i den internationella ICMA-tävlingens kategori Alternative Storytelling.

Under 2019 genomfördes två samarbetsprojekt med influerare som är populära bland unga. Influerarna uppmuntrade ungdomar att sluta använda tobaksprodukter och fortsätta sitt liv utan nikotinprodukter. Under året beredde man också en ny kampanj för att uppmuntra unga att sluta använda tobaks- och nikotinprodukter; kampanjen ska genomföras 2020.

Under verksamhetsåret 2019 hade Fressis-webbplatsen drygt 365 000 besökare och drygt 430 000 besök. Antalet besökare ökade med 94 procent jämfört med året innan. Webbtesterna gjordes 29 000 gånger. Fressis Instagram-konto nådde 2 000 följare.

Tobakskroppen. Webbplatsen Tobakskroppen hade förnyats år 2018 och den nya webbplatsen öppnades i februari 2019. Webbplatsen innehåller information om cigaretter och snus och den svarar mot moderna digitala behov. Tobakskroppen erbjuder konkret stöd till tjänsterna Fressis och NikEdu. Webbplatsen finns på finska, svenska, engelska, danska, estniska och ryska. Den förnyade sajten lanserades med en marknadsföringskampanj som riktades både till ungdomar och till lärare, som kan utnyttja webbplatsen i undervisningen. Under året samlade Tobakskroppen drygt 95 000 besökare och nästan 126 000 besök.

NikEdu. Webbplatsen NikEdu, som öppnades 2017 och som riktar sig till vuxna som arbetar med barn och unga, utvecklades både i fråga om innehåll och användbarhet utifrån de utvärderingar som kommit in. Webbplatsen marknadsfördes till målgrupperna vid evenemang, via nätverk, med tidningsannonser och genom digital marknadsföring. Webbplatsen hade drygt 33 000 besökare under årets lopp.

För föräldrar till ungdomar i årskurs 7–9 genomfördes en snusrelaterad kampanj som väckte föräldrarna att upptäcka fenomenet snus bland unga och att ta upp snus med den unga personen. Kampanjen pågick på sociala medier så att innehållet ledde vidare till webbplatsen NikEdu. Tack vare marknadsföring på sociala medier nådde kampanjen drygt 182 000 personer och lockade 14 400 besökare till NikEdu. En artikel som publicerades i tidningen Ilta-Sanomat i form av native advertising nådde 12 500 läsare. Ett webbtest som producerades som en del av kampanjen gjordes 5 300 gånger.

För läroanstalterna och ungdomsväsendet producerades i samarbete med Sydvästra Finlands cancerförenings NIKO-projekt ett brädspel om hälsa, Tarmo.

Projektet Nikotiiniton amis (Nikotinfritt yrkis) inleddes 2018 i Kuopio i samarbete med Savolax yrkesinstitut. Målet med projektet är att hjälpa yrkesinstitutet att ta fram handlingsmodeller och praxis för att främja nikotinfria inlärningsmiljöer samt att stärka personalens färdigheter att stödja nikotinfrihet bland ungdomarna. Under projektets andra år fortsatte man planera konkreta åtgärder och började förverkliga vissa åtgärder. Projektet fortsätter år 2020, då de utvecklade modellerna sprids till yrkesinstitutets olika verksamhetsställen och utvecklas också i större utsträckning för att utnyttjas vid andra yrkesläroanstalter. I projektet medverkar också Norra Savolax cancerförening och enheten för preventivt alkohol- och drogarbete vid Kuopio stad.

Nikotinfritt ungdomsarbete. År 2019 genomfördes utbildningen om nikotinfritt ungdomsarbete för sammanlagt 44 ungdomsarbetare i Ikalis, Keuru och Sjundeå. Syftet med utbildningen är att verksamheten inom ungdomsarbetet skulle starkare föra ungdomar mot en nikotinfri livsstil.
Inom ramen för idrott fortsatte också samarbetet med Finlands olympiska kommitté om att förebygga användningen av snus. År 2019 låg tyngdpunkten på pilotförsök med undervisningsinnehållet i anslutning till snus som genomförs i idrottsskolor.

Fressis – att stärka ungdomars hälsokunskaper om andra teman än nikotin

Tjänsten Fressis fick finansiering av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral för åren 2018–2020 för att främja andra teman än sådana som rör nikotinprodukter. Inom ramen för Fressis är dessa teman kost, motion, alkohol, sexuell hälsa, solskydd, dygnsrytm och psykisk hälsa ur livshanteringens synvinkel. Fressis omfattar alla för cancerförebyggande centrala levnadsvanor på bred front och erbjuder ungdomar ett heltäckande paket om hälsofrämjande.

Under verksamhetsåret 2019 producerade man rikligt med innehåll om olika teman för webbplatsen och sociala medier i form av artiklar, videor, infografik, tester och material för sociala medier. På expertspalten besvarades utöver frågor som gällde tobaks- och nikotinprodukter också 256 frågor om hälsa.

Målgruppen för en påverkanskampanj om högklassig snabbmat var ungdomar i åldern 15–20, och målet var att unga ska få konkreta tips om och förståelse för varför det är viktigt att få näring från vanlig mat. Kampanjen pågick på sociala medier och på webbplatsen Fressis. Kampanjen hämtade nästan 60 000 besökare till webbplatsen. Kampanjtesterna gjordes drygt 2 300 gånger. Enligt en utvärdering ökade kampanjen effektivt ungdomars vilja att ändra på sitt eget ätande, framför allt att minska intaget av ohälsosamma mellanmål och att äta mer grönsaker.

2019 års influerarsamarbete omfattade fem mikroinfluerare. Målgruppen utgjordes av influerarnas följare särskilt på YouTube. Temana för de fem separata videorna var vardagsrytm, motion, kost, alkohol och psykisk hälsa.
Ungdomar deltog i Fressis innehållsproduktion, utvärdering och utveckling genom ungdomspaneler och som sommarjobbare och utvecklare. Under året deltog sammanlagt 50 ungdomar i verksamheten.

Kondomkampanjen Kesäkumi. Kampanjen Kesäkumi (Sommargummi) siktar till att få flera ungdomar att använda kondom och öka deras medvetenhet om sexuellt överförbara sjukdomar och hur man kan skydda sig mot dem. Kampanjen genomfördes i samarbete med Befolkningsförbundet, Röda korset, radiokanalen YleX och Soldathemsförbundet. Kampanjen genomförs vid olika festivaler och evenemang för unga. I kampanjen ingår dessutom en omfattande kommunikationshelhet som utnyttjar radiokanalen YleX och de medverkande organisationernas sociala medier. Under kampanjen delar man ut tusentals kondomer och ungdomar får en chans att göra testet Naimamaisteri (Samlagsmagister), både i samband med evenemang och på webben. Webbtestet på webbplatsen Fressis gjordes drygt 12 000 gånger. Vid garnisoner fick alla som påbörjade sin militärtjänst ett ”permissionsgummi”. Cancerorganisationernas roll inom ramen för kampanjen är särskilt att öka medvetenheten om humant papillomvirus (HPV) och hur man skyddar sig mot det genom att använda kondom.

Projektet En bra dag

Verksamheten inom ramen för projektet En bra dag har pågått sedan 2016 i samarbete med kommunernas ungdomstjänster. Projektverksamheten bidrar till att öka kunskaperna, färdigheterna och livshanteringen i anslutning till sunda levnadsvanor hos unga under 29 år som står utanför arbetslivet och utbildningen. Under verksamhetsåret 2019 fördes verksamheten aktivt till Navigatorerna och gruppverksamheten fortsattes i samarbete med kommunala ungdomstjänster. En bra dag-grupper arrangerades i Vanda, Lojo, Rovaniemi, Kajana, Varkaus, Seinäjoki och Joensuu. Totalt ordnades 13 grupper och de lockade till sig 67 ungdomar som hamnat utanför arbete och studier.

Det ordnades fem handledarutbildningar: två i Helsingfors och en utbildning ar i Kuopio, Tammerfors och Åbo. I dessa utbildades 54 nya En bra dag-handledare som ska jobba med ungdomar. Handledarwebbplatsen utvecklades och utökades med ett infopaket om mat och kost. För att öka synligheten och kännedomen om verksamhetsmodellen En bra dag utnyttjades aktivt projektets konton på Instagram och Twitter samt Facebook, som öppnades 2019. För att förankra verksamheten arrangerade man också regionala informationsdagar för handledare.

Rapporter om verksamheten inlämnades till finansiärerna, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (mellanrapport) och LokalTapiola. En fortsättning på verksamheten En bra dag, som är väl förankrad i lokala servicekataloger, tryggades när man i slutet av 2019 fick finansiering från Social- och hälsoorganisationernas understödscentral för åren 2020–2022.

Samhällspåverkan och utredningar

Arbetet för nikotinfrihet på yrkesskolor. År 2018 lät Cancerföreningen göra en undersökning om tobaksarbetet vid yrkesskolor. Man ville undersöka nuvarande praxis, relaterade riktlinjer och verktyg samt synpunkter från elever, lärare, studentvården och ledningen om nuvarande praxis, utmaningar och de åtgärder som behövs för att hantera dem. Undersökningen publicerades i Utbildningsstyrelsens publikationsserie och Cancerföreningen och Utbildningsstyrelsen gjorde ett gemensamt pressmeddelande om det. Dessutom inledde man påverkansmöten inom nätverk som anknyter till yrkesutbildning.

Snus inom sport. År 2018 hade Cancerföreningen beställt en utredning om snus inom sport av andelslaget Kuuskulman Tapaustoimisto. Utredningen publicerades 2019 och resultaten presenterades vid flera evenemang under våren. Resultaten kommer att utnyttjas inom ramen för samarbetet med Finlands olympiska kommitté.

E-cigarretter. År 2019 fortsatte arbetet att utreda kontrollen av e-cigarretter. Resultaten sammanställdes i en vetenskaplig artikel som publicerades i tidskriften Tobacco Control. Det huvudsakliga resultatet var att försäljare av elektroniska cigaretter säljer förbjudna och för unga populära smakämnen i syfte att kringgå lagen och göra samordnade besvär över tobakskontrollens beslut i rättsinstanser. Tillsynsmyndigheterna i Finland, EU och andra EU-länder informerades om resultaten och det gjordes ett pressmeddelande om dem. Pressmeddelandet ledde till flera artiklar i finländska medier. I oktober ordnades också ett seminarium om färska forskningsrön om tobakspolitik, där man presenterade såväl de ovan nämnda utredningarna av Cancerföreningen i Finland och undersökningen om elektroniska cigaretter som andra aktuella tobakspolitiska undersökningar.

Allmänt hälsofrämjande arbete

Det allmänna hälsofrämjande arbetet handlar om primär-, sekundär- och tertiärprevention där målgruppen är vuxna och barn under skolåldern.

Skydd mot UV-strålning

Huvudmålgruppen år 2019 var kvinnor i åldrarna 25–40. Kvinnor försöker nog skydda sig i solen, men det är fortfarande viktigt för många kvinnor att sola sig och bli bruna. Kvinnor påmindes om sunt solbeteende med en video som distribuerades via sociala medier riktade till målgruppen. Videon om semesterbilder, som hade producerats året innan och som var avsedd för män, delades fortsättningsvis i sociala medier.

Det populära arbetet för att främja användningen av solkräm på daghem fortsatte för att lära barn att smörja in sig själv. Runtom i Finlands daghem ordnades sagostunder där man berättade om vikten av solskydd och lärde barnen att smörja in sig. Broschyren ”Vistas sunt i solen” skickades ut till barnens föräldrar. Till daghem skickades en affisch om hur barn själv kan smörja in sig. År 2019 ordnades undervisningsstunderna förutom av Cancerorganisationernas anställda även av studerande vid yrkeshögskolor. I utbildningen deltog 105 daghem och 3 700 barn i åldrarna 3–6.

På grund av det ökade antalet hudcancersfall och människors ökade medvetenhet har också deltagandet i Cancerorganisationernas födelsemärkesobservationer ökat. Cancerorganisationerna kan inte längre svara på detta växande behov. Därför började vi år 2019 utbilda yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården i hur man observerar förändringar i födelsemärken. År 2019 utbildades 136 yrkesutbildade personer inom primärvården i Kuopio och samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Norra Karelen. Utbildningarna kommer att fortsätta 2020.

I samarbete med Strålsäkerhetscentralen och Meteorologiska institutet ordnades en presskonferens. Medierna var intresserade av solfrågor och många tidningar och andra medier intervjuade Cancerföreningen om hälsosamt solbeteende.

Webbplatsen Aattelepaite.fi

Webbplatsen Aattelepaite.fi, som riktas till män, har utvecklats utifrån resultaten av utredningar som Cancerorganisationerna låtit göra. På webbplatsen finns många videor som kan intressera män: videor om tobak, kost, motion, solen, sex och alkohol. Det finns också information, anvisningar och tester. Informationen presenteras också med hjälp av humor. Förutom vanliga män visar videorna också experter och offentliga figurer av intresse för män, såsom Bruce Dickinson, sångaren i musikgruppen Iron Maiden.

Att undersöka sina testiklar

En kampanj om självkontroll av testiklar riktades till unga män (15–35 år). Syftet med kampanjen var att öka de unga männens medvetenhet om testikelcancer, dess symptom och palpation av testiklar. För kampanjen producerades en broschyr och en video, som har delats ut till unga män i sociala medier. Videon samlade 26 000 tittare. Material delades ut och anvisningar gavs om självkontroll av testiklar också vid uppbådet.

Motion

Cancerföreningen deltog åren 2017–2018 i Liikkuva yhdistys, ett utvecklingsprojekt för föreningarnas motionsverksamhet. Projektet var ett samarbete mellan Hjärtförbundet, Andningsförbundet, Diabetesförbundet och Hjärnförbundet. Efter att projektet avslutats fortsätter samarbetet 2019 genom ökad motion i den lokala avdelningsverksamheten. Inom ramen för samarbetet ordnades elva utbildningar.

Under året blev Cancerföreningen medlem i Förbundet för anpassad motion i Finland (SoveLi) och Äldreinstitutet. Det möjliggör aktivt samarbete också med andra professionella inom motion.

Att minska vuxnas användning av tobak och nikotinprodukter

Inom arbetet för att minska användningen av tobaks- och nikotinprodukter bland vuxna satsade man på att rikta mer insatser mot personer som redan insjuknat i cancer. I samarbete med sjukhus främjade man en modell för rökfrihet före operationer och höll avdelningsföreläsningar för läkare och andra yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Man producerade också en expertvideo som sjukhus kan använda. Cancerorganisationerna försöker på många sätt bidra till att användningen av tobaks- och nikotinprodukter upphör bland den vuxna befolkningen.

Tobak och graviditet

Cancerorganisationerna har aktivt deltagit i arbetet i olika städer och landskap för att minska rökningen under graviditeten. År 2019 gjorde Cancerorganisationerna utredningar inom Uleåborgsregionen och Samkommunen för social – och hälsovårdstjänster i Norra Karelen om behovet av information och stöd hos hälsovårdare vid rådgivningsbyråer. Utredningarna kommer under de följande åren att utvidgas också till andra områden. Utbildning för rådgivningsbyråers personal ordnades vid ett seminarium i Joensuu och Åbo. Utbildningen kommer under de följande åren att utvidgas också till andra områden. Syftet med utbildningen är att stärka kunskapen och kompetensen samt att inleda rådgivningens målinriktade verksamhet för att minska rökningen och användningen av andra nikotinprodukter.

Alkohol

Under verksamhetsåret gjorde man en målgruppsanalys för kvinnor i åldrarna 25–35. Utifrån resultaten producerades tre stimulerande videor för sociala medier. Videorna samlade 252 000 tittare på en enda månad. Webbplatsen om kvinnor och alkohol (https://www.ilmansyopaa.fi/nainenjaalkoholi/) öppnades. I början av kampanjen sändes ett pressmeddelande till medierna, utifrån vilket flera tidningar skrev om ämnet. Alkoholteman behandlades också på webbplatsen Aattelepaite.fi. Cancerorganisationernas broschyr om alkohol delades ut under olika evenemang. Man behandlade sambandet mellan alkohol och risken för cancer också genom olika föreläsningshelheter.