Gå direkt till innehållet

Under verksamhetsåret 2019 främjade Cancerföreningen i Finlands kommunikationsenhet genomförandet av Cancerorganisationernas strategi och spetsprojekt.

Kommunikationens mål är att föreningens informationshelheter och tjänster är lättillgängliga och användbara för att bidra till att stödja de som insjuknat i cancer, närstående och alla andra som är intresserade av cancer.

Kommunikationsenheten svarar för föreningens interna och externa kommunikation samt för föreningens varumärke och rykte. Enheten producerar kommunikation om centralbyråns olika funktioner – hälsotjänster, hälsofrämjande och Finlands cancerregister – i samarbete med de sakkunniga.

Kommunikationen utnyttjade flera olika kommunikationsmedel under årets lopp: traditionella pressmeddelanden, påverkanskommunikation, sociala medier och webbkanaler, podcasts, videor, tidningen Syöpä-Cancer, nyhetsbrev och broschyrer samt marknadsföring i medier och flerkanaliga kampanjer.

Cancerorganisationernas kommunikationsprogram utarbetades 2019 och fungerar som ett paraplyprogram för kommunikationsstrategierna för alla instanser som hör till Cancerorganisationerna. Kommunikationsprogrammet lade en grund för innehållsstrategiarbetet vid kommunikationsenheten, som kommer att fortsättas och preciseras år 2020.

Cancerorganisationernas enkät till intressentgrupper genomfördes vintern 2019. Dess viktigaste resultat var att organisationens rykte är utmärkt bland alla undersökta grupper. Två tredjedelar av personalen och de förtroendevalda meddelade att de är beredda att fungera som ambassadörer för Cancerorganisationerna. Enligt enkäten kan Cancerorganisationernas rykte dock ännu inte stärkas i betydande grad enbart med sociala medier. Man måste också i fortsättningen satsa på traditionella tryckta publikationer.

2019 var definitivt ett år då man satsade på den interna kommunikationen. Cancerorganisationernas nya intranät öppnades och till det kopplades Teams-arbetsytor. För att effektivera den interna kommunikationen och göra Cancerorganisationernas tjänster mer kända publicerade kommunikationsenheten både ett internt och ett externt nyhetsbrev. Det externa nyhetsbrevet hade 762 prenumeranter i slutet av 2019.

Under året satsade man också hårt på att utveckla den digitala kommunikationen. Man utgick från effektiverande av processer, kunskapsbaserad ledning, insamling av respons och analysbaserat, systematiskt utvecklingsarbete. Man arbetade också för att ytterligare effektivera förhållandet mellan sociala medier och webbplatserna.

Kommunikationsenheten ansvarar för att förbättra Cancerorganisationernas medarbetares kunskaper i fråga om digital kommunikation. Enheten ordnade två utbildningsdagar som samlade ihop organisationens experter inom digital kommunikation runtom i landet. Dessutom inleddes månatliga Teams-möten för digitala kommunikatörer där man gick igenom gemensamma kommunikationsfrågor och tog itu med olika utmaningar, såsom trollning och att någon görs till måltavla i sociala medier.

Mediekommunikation. Cancerföreningens mediekommunikation har flera mål. Den ger allmänheten och yrkesutbildade personer information om cancerbehandling och cancerförebyggande åtgärder, organisationens tjänster och information om Cancerregistrets statistik och forskning. Dessutom strävar man efter att genom mediekommunikation påverka bl.a. lagstiftningen om hälsa. År 2019 syntes Cancerorganisationerna i medierna bl.a. i samband med teman kring cancerprognoser och -forskning, cancerscreening, nikotinprodukter och social- och hälsovårdsreformen. Kommunikationsenheten publicerade 34 pressmeddelanden. Enheten följer Cancerorganisationernas synlighet i medier. Som samarbetspartner anlitas företaget Liana Technologies, vars tjänst används för att skicka ut pressmeddelanden. Målet är att man ska rikta analysen alltmer på sociala medier och bloggar.

Sociala medier. Kommunikationsenheten sköter två Facebook-sidor och en LinkedIn-sida för Cancerorganisationerna. I slutet av året hade Cancerorganisationerna 10 464 följare på Facebook (2018: 8 679). Sidan Hyvä elämä ilman syöpää (Gott liv utan cancer) hade 364 följare (2018: 267). Cancerorganisationernas kommunikation sköter två Twitter-konton. På kontot @Syopajarjestot publiceras pressmeddelanden och aktuella nyheter. Kontot hade 2 517 följare i slutet av året (2018: 2 101). Cancerregistrets Twitter-konto koncentreras främst på vetenskapskommunikation. Kontot har 454 följare. Cancerorganisationerna har även en egen YouTube-kanal, som har 969 följare (2018: 651). I bästa fall nådde enskilda videor över 150 000 olika tittare per video.

Webbplatser och intranät. Webbplatserna Allt om cancer, Cancerorganisationerna och Utan cancer är bland Cancerorganisationernas viktigaste externa webbmedier. Det är kommunikationsenheten som uppdaterar, analyserar, utvecklar och marknadsför webbplatserna. Webbplatsernas främsta mål är att erbjuda uppdaterad information om cancerförebyggande åtgärder, cancersjukdomar och organisationens tjänster. På webben är konkurrensen om synlighet hård. Därför satsar man på Cancerorganisationernas webbplatser extra hårt på sökmotoroptimering, analys, konversionsoptimering och utnyttjandet av sociala medier och bloggar. De viktigaste utvecklingsprojekten på webbplatserna under verksamhetsåret 2019 gällde tillgänglighetsjusteringar som gjordes på tre webbplatser: Finlands cancerregister, Cancerorganisationerna och Allt om cancer. Tillgänglighetsjusteringarna kommer att fortsätta på de övriga webbplatserna år 2020.

Besökarantalet på och medvetenheten om webbplatsen Allt om cancer, som riktas till cancerpatienter och närstående, ökade något jämfört med året innan. Webbplatsen är med i programmet ”Google för ideella organisationer”, som erbjuder föreningen en månatlig budget på 10 000 dollar för marknadsföring på Google. De finska sidorna hade nästan 1 463 000 unika besökare, vilket var ca 472 000 fler än året innan. De svenska sidorna hade ungefär 236 000 besökare och de engelska sidorna ungefär 333 000 besökare. Året innan hade de svenska sidorna 290 000 besökare och de engelska sidorna 135 000 besökare. Helheten Cancersjukdomar var åter den mest besökta.

Webbplatsen Cancerorganisationerna är främst avsedd för organisationsaktiva, människor som är intresserade av frivilligarbete och medier. Den finska webbplatsen hade ungefär 194 000 besökare under året, vilket var en ökning på nästan 50 procent jämfört med året innan. De svenska och engelska webbplatserna hade tillsammans ca 40 000 besökare.

Webbplatsen Utan cancer riktas till människor som är intresserade av sin hälsa och hur de kan förebygga cancer och som vanligtvis inte själv drabbats av cancer. Den finska webbplatsen hade ca 180 000 unika besökare under året, en ökning på nästan 70 procent jämfört med året innan. De svenska och engelska webbplatserna hade tillsammans ca 21 000 besökare.

Webbplatsen Finlands cancerregister utvecklades på basis av en tillgänglighetsutredning och kommunikationsstrategin. Webbplatsens populäraste del är statistikapplikationen där besökarna själv kan leta fram statistik om cancer. Webbplatsens besökarantal tredubblades jämfört med året innan. År 2019 hade webbplatsen 63 000 unika besökare, vilket var ca 21 000 besökare fler än året innan. Webbplatsen utvecklades bl.a. genom att man lade till interaktiv infografik.

Webbprojektet för Cancerföreningen i Finlands medlemsföreningar fortsatte med att webbplatsen för Finlands bröstcancerförening publicerades. Kommunikationsenheten har koordinerat medlemsföreningarnas webbprojekt och ansvarat för utbildningen av föreningarnas medarbetare sedan 2016. Meningen är att medarbetarna i fortsättningen själv kan upprätthålla webbplatserna.

Kommunikationsenheten ansvarar för utvecklingen av Cancerorganisationernas gemensamma intranät samt för upprätthållandet av en bildbank. Intranätet Valo öppnades i juni 2019 och på hösten inleddes Teams-utbildningar både vid centralbyrån och vid medlemsföreningarna. Utbildningarna fortsätter våren 2020. Meningen är att de nya verktygen ska bidra till att göra Cancerorganisationernas interna kommunikation mer interaktiv och öppen.

Tidningen Syöpä-Cancer. Tidningen Syöpä-Cancer är det viktigaste av Cancerorganisationernas tryckalster. Tidningen utkom fyra gånger under året. Tidningens upplaga är 105 017 exemplar. Tidningen skickades till medlemmarna i Cancerföreningen i Finlands medlemsföreningar samt till alla prenumeranter. I tidningen ingår en bilaga på svenska, och de som vill får den tillsammans med den finskspråkiga tidningen. Bilagan hade en upplaga på 5 000 exemplar. Docent Sirkku Jyrkkiö från Åbo fortsatte som tidningens chefredaktör. Redaktionen sammanträdde två gånger under året.

Under verksamhetsåret satsade man på att utveckla tidningen både visuellt och innehållsmässigt. Under våren tog man fram nya koncept för tidningens innehåll i samarbete med planeringsbyrån Legendium. På sommaren publicerades en digital version av tidningen på webbplatsen Allt om cancer. Varje nummer i tidningen innehöll artiklar som kompletterades med en videointervju. På hösten började man planera en förnyelse av tidningens utseende. En fokusgrupp bestående av tolv personer utvalda bland tidningens läsare deltog i utvecklandet av den digitala tidningen, tidningens innehåll och tidningens nya utseende.