Gå direkt till innehållet

Intäkterna och kostnaderna från verksamheten hölls i huvudsak på samma nivå som året innan. Likviditeten hölls på en rimligt god nivå.

Likviditeten stärktes av testamentsmedlens exceptionellt goda resultat samt en gynnsam utveckling av placeringsverksamheten under året. Resultatet uppvisar ett överskott på 133 732 euro (2019: 133 141 euro underskott). Föreningens resultat visade ett överskott inte bara av ovan nämnda orsaker utan också tack vare de besparingar som uppnåddes på grund av coronasituationen i synnerhet i fråga om operativa driftskostnader, resekostnader och personalkostnader.

Pandemiläget fördröjde i någon mån genomförandet av den egentliga verksamheten och detta syns bl.a. i en stor ökning av det understöd som överförs från de av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral finansierade funktionerna. En del av verksamheten flyttades till 2021. Man har dock inte behövt göra några betydande inhiberingar eller stoppa verksamheten, utan man har strävat efter att bedriva patient-, närstående- och kamratstödsverksamhet på ett lättare sätt. Nedskärningarna i den offentliga finansieringen drabbade i synnerhet de hälsofrämjande åtgärderna och Cancerregistrets verksamhet.

Cancerföreningens totala intäkter var 9 125 821 euro (2019: 8 792 742 euro) och totalkostnaderna var 8 992 676 euro (2019: 9 162 911 euro).

Under verksamhetsåret inleddes ett omfattande projekt för att utveckla ekonomin. Projektet omfattar hela Cancerorganisationernas ekonomiska funktioner, system och tjänstemodeller i anslutning till dessa. Målet med projektet är att skapa enhetliga verksamhetsramar och -strukturer för Cancerorganisationerna för den ekonomiska styrningen, få kostnadsbesparingar och utveckla den interna arbetsfördelningen. Förenklat kan vi tala om att inrätta en egen intern kontomodell för

Cancerorganisationerna. Under året kartlades nuläget för de ekonomiska funktionerna och -processerna både för Cancerföreningen och dess medlemsorganisationer och för Cancerstiftelsen. På hösten ordnades workshoppar om nya servicemodeller och systemanskaffning. Projektet fortsätter fram till 2022.

De ekonomiska processerna vidareutvecklades genom att man särskilt satsade på att förbättra rapporteringen och bokföringspraxis så att de bättre motsvarar befintliga behov, förbättrar förutsägbarheten och överensstämmer med den förnyade årsklockan. Ekonomins planeringsverktyg och prognostiseringsprocesser utvecklades och förenhetligades samt nya och mer gemensamma verktyg togs i bruk för dem.

Regelbundna ekonomirapporter utnyttjades för att stödja förverkligandet av enheternas och funktionernas resultatansvar och ekonomiuppföljning. Samtidigt utvecklade man prognosmodeller för att stödja uppföljningen av den ekonomiska situationen. Genom att förbättra den ekonomiska rapporteringen i samråd med organisationens olika delar svarade man också mot de krav som finansiärer (bl.a. Social- och hälsoorganisationernas understödscentral, Institutet för hälsa och välfärd och Europeiska kommissionen) har ställt gällande rapportering.

Placeringstillgångar

Cancerstiftelsens placeringstillgångar förvaltas i enlighet med de principer som ingår i den av styrelsen godkända placeringsplanen.

Portföljförvaltningen sköttes av Evli Bank, SEB Investment Management och LokalTapiola Kapitalförvaltning. Portföljen hade en avkastning på 4,1 %. Placeringstillgångarnas marknadsvärde i slutet av året var 8 227 112 euro. Skillnaden mellan marknadsvärdet och det bokförda värdet var 774 650 euro.

Under verksamhetsåret inleddes uppdateringen av placeringsplanen så att den bättre motsvarar de förändrade ekonomiska och finansiella förhållandena. I placeringsplanen beaktades bättre preciserade ansvarsprinciper och alternativa placeringar som en ny tillgångsklass. Planen godkändes i januari 2021 för att tas i bruk vid ingången av året.

Testamentsgåvor

Intäkterna från föreningens insamlingsverksamhet utgörs av testamenten. Intäkterna från testamenten under räkenskapsåret var totalt 1 005 179 euro (2019: 1 223 215 euro). Deras användningsändamål inriktas i huvudsak på cancervård samt på stödjande och utvecklande av patientarbete.