Gå direkt till innehållet

I slutet av året hade föreningen 110 anställda, jämfört med 113 året innan. Av dessa hade 84 tillsvidareanställning och 26 visstidsanställning.

Av medarbetarna var 87 kvinnor och 23 män. Personalens genomsnittsålder var 45,4 år. Under året ingicks 19 nya arbetsavtal och 15 avtal upphörde.

Personalförvaltning

Verksamhetsåret definierades i stor utsträckning av covid-19-pandemin. I praktiken började hela personalen distansarbeta den 18 mars 2020. Distansarrangemangen fortsatte hela året.

Ledningsgruppen tillsatte i våras en beredskapsgrupp med uppgift att säkerställa en så smidig vardag som möjligt och enhetlig praxis i exceptionella situationer. Målet är att vara så vaken som möjligt om den allmänna situationen, dess inverkan på arbetet, verksamheten och personalens kapacitet. I beredskapsgruppen ingår generalsekreteraren, ekonomi- och förvaltningsdirektören, kommunikationsdirektören, it-chefen, förvaltnings- och arbetarskyddschefen samt skyddsombudet. I våras sammanträdde gruppen varje vecka och på hösten med minst två veckors mellanrum.

Under verksamhetsåret stöddes förmännens färdigheter för distansledning samt arbetstagarnas färdigheter att leda sig själva i distansarbete. Beredskapen för distansarbete varierade något inom olika funktioner och god praxis delades mellan olika team och chefer.

På hösten deltog vi i personalundersökningen Great Place To Work, vars resultat publicerades i januari 2021. Undersökningens del Culture Corona Audit, som hänför sig till ledningspraxis, finslipades på 2021 års sida. Enligt personalundersökningen var arbetstagarupplevelsen som helhet mycket god; betydligt bättre än i det finländska arbetslivet i genomsnitt.

Under året fortsatte man införa HR-systemet och utveckla verksamhetsprocesser. Under verksamhetsåret inleddes ett projekt som syftar till att kartlägga befintliga praxis och verksamhetsmodeller inom HR och chefsarbetet samt att bygga upp en utvecklingsväg för HR så att den motsvarar behoven under den nya strategiperioden. Projektet omfattar alla delområden av HR-verksamheten samt faserna i anställningsförhållandets livscykel.

Centralbyrån följer kollektivavtalet för organisationer inom socialbranschen 2020–2022 samt det lokala kollektivavtalet som trädde i kraft 2017.

Företagshälsovård

Företagshälsovården levererades fortsättningsvis av Mehiläinen Forum. I företagshälsovården ingår de lagstadgade tjänsterna, sjukvårdstjänster hos allmänläkare samt vid behov två besök hos en specialist med remiss från företagshälsovårdsläkare. Tjänsterna utökades i våras med en tjänst som används via Mehiläinens digiklinikka och som erbjuder arbetstagarna ett lågtröskelstöd för diskussioner i frågor som gäller oro och ork.
På hösten erbjöds personalen på samma sätt som under de föregående åren möjlighet att ta ett influensavaccin som bekostas av arbetsgivaren.

Personalmöten

Under året ordnades flera personalmöten. De ordnades som Teams-möten efter att byrån övergått till distansarbete. Vid mötena behandlades aktuella frågor och presenterades styrelsernas och utskottens beslut samt ärenden som framkommit i beredskapsgruppen. En regelbunden del var att någon av organisationens funktioner presenterade sig.

Arbetshälsa

Undantagsförhållandena påverkade också arbetshälsan år 2020 och gjorde bedömningen av den mer utmanande än under normala förhållanden. Beredskapsgruppen lät utföra tre arbetshälsoenkäter i april, maj och augusti. De två första enkäterna fokuserade mer på hur arbetet framskrider och den tredje enkäten lyfte fram psykosociala faktorer. I den tredje enkäten ingick också två frågor som var riktade enbart till förmän och som kartlade ”fjärrchefers” kapacitet och kompetens.

Utifrån beredskapsgruppens bedömning och resultaten av enkäterna vidtogs bl.a. följande åtgärder:

  • registreringen av arbetstiden ändrades för vårens del så att den blev flexiblare
  • till arbetstagare transporterades på begäran bl.a. skärmar och arbetsstolar från arbetsplatsen
  • försäkringsskyddet för distansarbete utökades genom att man tecknade en försäkring för olycksfall på fritiden
  • för besökarna på kontoret köptes munskydd.

Personalen hade också möjlighet att i distansarbete använda en timme arbetstid per vecka för motion och idrott. Syftet med detta är att förebygga sjukdomar i stöd- och rörelseorganen, öka det allmänna välbefinnandet och stimulera arbetsdagen. Arbetsförmågan och -motivationen främjades fortsättningsvis med motions- och kultursedlar. Varje medarbetare hade rätt till ett motions- och kulturstöd för en summa på 300 euro.

Andelen sjukfrånvaron av alla arbetsdagar var 2,6 %.

Arbetarskyddet

Arbetarskyddskommittén vid Cancerföreningen i Finland bestod av arbetarskyddschef Minna Heikkilä i egenskap av ordförande, skyddsombud Aapeli Nevala och vice ombuden Tuulia Råmark och Milla Lehtinen.

Förtroendeman och -ombud

Kommunikationsexpert Maarit Rautio var förtroendeman för Tjänstemannaförbundet för specialbranscher ERTO rf och statistiker Elli Hirvonen var förtroendeombud. Arbetarskyddskommittén och samarbetsgruppen för ledningen och förtroendemännen sammanträdde några gånger under året.

Personalutbildning

Cancerföreningen uppmuntrar personalen att utbilda sig. Arbetstagarna deltog i flera enskilda utbildnings- och seminariedagar på distans (om det var möjligt) och även i långvarig utbildning vid sidan av arbetet. Interna utbildningar ordnades förutom kring arbetshälsa också bl.a. i anslutning till cancervård, ärftlighet och patientstöd.