Gå direkt till innehållet

Kommunikationens mål är att den information och de tjänster som Cancerföreningen producerar nås så lätt som möjligt och att de stöder målgrupperna i olika livssituationer och informationsbehov

Kommunikationsavdelningen svarar för föreningens interna och externa kommunikation samt för föreningens varumärke och rykte. Kommunikationen informerar också om centralbyråns olika funktioner i samarbete med de sakkunniga.

Kommunikationen utnyttjade flera olika kommunikationsmedel under årets lopp: traditionella pressmeddelanden, påverkanskommunikation, sociala medier och webbkanaler, videor, tidningen Syöpä-Cancer, nyhetsbrev och broschyrer samt marknadsföring i medier och flerkanaliga kampanjer.

För att förenhetliga Cancerorganisationernas kommunikation sammanställde kommunikationsavdelningen en varumärkeshandbok som ersatte de föråldrade grafiska anvisningarna. Dessutom förnyades varumärkesbilderna och publicerades en ny presentationsmall. Det externa nyhetsbrevet skickades ut sex gånger och beställdes av nästan tusen personer.

Innehållsproduktionen stärktes genom en innehållsstrategi, som bl.a. preciserade målen, temana och tonen i kommunikationen på olika kanaler. Dessutom gjordes separata profiler för organisationens kanaler i sociala medier. Kommunikationsavdelningen inledde en gemensam innehållsplanering med medelanskaffningen. I slutet av året inleddes också utvecklandet av utvärderingen och mätningen av kommunikationen; arbetet fortsätter följande år.

2020 innebar en stor utmaning för den interna kommunikationen. Hela organisationen övergick till distansarbete på våren och olika kanaler för intern kommunikation togs i bruk effektivare än tidigare. Kommunikationsavdelningen hade i fjol publicerat ett nytt intranät och ansvarat för Teams-utbildningar, vilket på ett avgörande sätt bidrog till att distansarbetsåret blev framgångsrikt. För att stärka den interna kommunikationen publicerade kommunikationsavdelningen ett internt nyhetsbrev tio gånger under året.

Kommunikationsavdelningen ansvarar för att utveckla personalens kommunikationsfärdigheter. Man ordnade två utbildningsdagar för organisationens experter inom digital kommunikation runtom i landet. Dessutom samlades organisationens digitala kommunikatörer månatligen till Teams-möten där man tog itu med aktuella kommunikationsutmaningar. För Cancerregistrets experter ordnades en utbildning i forskningskommunikation, som koncentrerades på att utveckla forskarnas färdigheter i sociala medier. Dessutom fick 20 experter inom organisationen utbildning i att skriva bloggar.

Tillgänglighet och kundperspektiv

Kommunikationens tyngdpunkt låg på att utveckla tillgängligheten och identifiera kundperspektivet. Kundernas åsikter utreddes genom en undersökning på webbplatserna samt genom regelbunden utvärdering av responsen från besökarna på webbplatserna. När det gäller tillgängligheten såg kommunikationsavdelningen till att alla webbplatser som den samordnar uppfyllde tillgänglighetsdirektivets krav senast hösten 2020. Dessutom säkerställdes att behövliga tillgänglighetskorrigeringar gjordes på webbplatserna för de medlemsföreningar som använder Cancerorganisationernas webbplatsunderlag.

Kundperspektivet lyftes fram också i ett digitaliseringsprojekt som finansieras av Cancerstiftelsen och som kommunikationsavdelningen ansvarade för. Syftet med projektet var att utreda digitaliseringens konsekvenser och möjligheter i Cancerorganisationernas verksamhet. I projektet undersöktes patienternas och närståendes behov, och med hjälp av tjänstedesign utreddes hurdana digitala tjänster bäst skulle hjälpa dem. Utredningen genomfördes som en fokusgruppstestning där en grupp personer från målgrupperna testade prototyper av olika digitala tjänster. Enligt utredningen kräver en del av de undersökta tjänsterna en noggrannare bedömning, en del kunde tas i bruk genast. Utredningen lyfte fram vikten av att den digitala tjänsteprocessen sker i rätt tid. Patienter och närstående bör hitta en lämplig tjänst när de behöver den mest.

Kundperspektivet beaktades också i tidningen Cancer. Tidningens läsarpanel utvärderade tidningens utseende och innehåll samt planerade nya innehåll.

Mediekommunikation

Cancerföreningen i Finlands mediekommunikation ger information om cancerbehandling och cancerförebyggande åtgärder, organisationens tjänster och Cancerregistrets statistik och forskning. Dessutom strävar man efter att påverka lagstiftningen om hälsa.

År 2020 syntes Cancerorganisationerna i medierna bl.a. i samband med teman kring cancerprognoser och -forskning, cancerscreening, nikotinprodukter och social- och hälsovårdsreformen. På grund av coronapandemin var medierna särskilt intresserade av hur coronasituationen påverkar cancerscreening och konstaterandet av cancer.

Kommunikationsenheten publicerade 23 pressmeddelanden. En del av de innehåll som tidigare hade publicerats i form av pressmeddelanden publicerades nu som webbnyheter och delades via sociala medier. Kommunikationsavdelningen följer kontinuerligt Cancerorganisationernas synlighet i medierna. Målet är att man ska rikta analysen inte bara på traditionella medier utan alltmer också på sociala medier och bloggar. För att utveckla medietjänsten beställdes en kvalitativ journalistundersökning där en grupp journalister utvärderade Cancerorganisationernas kommunikation och medietjänst.

Sociala medier

Kommunikationen sköter två Facebook-sidor och en LinkedIn-sida för Cancerorganisationerna. I slutet av året hade Cancerorganisationerna 11 516 följare på Facebook (2019: 10 464). Sidan Hyvä elämä ilman syöpää (Gott liv utan cancer) hade 399 följare (2019: 364). LinkedIn-sidan, som öppnades i slutet av året, samlade 281 följare på några månader.

Cancerorganisationernas kommunikation sköter två Twitter-konton. På kontot @Syopajarjestot publiceras pressmeddelanden och aktuella nyheter. Kontot hade 2 802 följare i slutet av året (2019: 2 517). Cancerregistrets Twitter-konto koncentreras främst på vetenskapskommunikation. Kontot har 532 följare.

På Cancerorganisationernas Instagram-konto delas bl.a. innehåll som gäller hälsofrämjande och aktuella frågor inom Cancerorganisationerna. Kontot hade 1 700 följare i slutet av året (2019: 1 304). Cancerorganisationerna har även en YouTube-kanal, som har 1 490 följare (2019: 969).

Kommunikation genom kampanjer

Cancerorganisationerna förde hösten 2020 kampanjer för att förbättra deltagandet i tarmcancerscreening i Tammerfors, Uleåborg och St Karins-Pemar-Sagu. En kampanj som var riktad till personer som fyllt 60 år (”Näin kävi Martille”) bestod av videor, printreklam och en kampanjsida. Kampanjen berättade om 65-åriga Martti, som hade dött i tarmcancer, och hans närstående. Kampanjen syntes under tre veckor i form av reklam i lokala tidningar, radiokanaler och tv. Kampanjen marknadsfördes också på sociala medier. Lokala medier kontaktades med hjälp av artikelidéer i anslutning till screening, och därför gjorde till exempel tidningen Kaleva en artikel om ämnet.

Videorna nådde 34 153 personer och de samlade 248 200 visningar. Drygt 2 000 personer besökte kampanjsidan. Tidningsreklamen uppskattades ha nått ca 370 000 läsare och radioreklamen ca 172 000 lyssnare. Massundersökningsregistret ska år 2021 bedöma kampanjens inverkan på deltagandet i tarmcancerscreening.

Webbplatser och intranät

Webbplatserna Allt om cancer, Cancerorganisationerna och Utan cancer är Cancerorganisationernas viktigaste externa webbmedier. Det är kommunikationen som uppdaterar, analyserar, utvecklar och marknadsför webbplatserna. Webbplatsernas främsta mål är att erbjuda uppdaterad information om cancerförebyggande åtgärder, cancersjukdomar och organisationens tjänster. På webben är konkurrensen om synlighet hård. Därför satsar man på Cancerorganisationernas webbplatser extra hårt på sökmotoroptimering, analys, konversionsoptimering och utnyttjandet av sociala medier och bloggar.

Det viktigaste utvecklingsprojektet år 2020 var att förbättra tillgängligheten. Under året undersöktes tillgängligheten på webbsidorna Allt om cancer, Cancerorganisationerna och Utan cancer. På basis av undersökningen tog man itu med de mest kritiska bristerna i tillgängligheten på webbplatserna. På webbplatserna publicerades också de tillgänglighetsutlåtanden som lagen kräver.

Besökarantalet på och medvetenheten om webbplatsen Allt om cancer, som riktas till cancerpatienter och närstående, ökade något jämfört med året innan. Webbplatsen är med i programmet ”Google för ideella organisationer”, som erbjuder föreningen en månatlig budget på 10 000 dollar för marknadsföring på Google. De finska sidorna hade nästan 2 275 000 besökare, vilket var ca 800 000 fler än året innan. De svenska sidorna hade ungefär 246 000 besökare (2019: 236 000) och de engelska sidorna ungefär 337 000 besökare (2019: 333 000). Helheten Cancersjukdomar var åter den mest besökta.

Webbplatsen Cancerorganisationerna är främst avsedd för organisationsaktiva, människor som är intresserade av frivilligarbete och medier. Den finska webbplatsen hade ca 223 000 besökare under året (2019: 194 000). De svenska och engelska webbplatserna hade tillsammans ca 40 000 besökare.

Webbplatsen Utan cancer riktas till personer som är intresserade av sin hälsa och förebyggandet av cancer. Den finska webbplatsen hade ungefär 190 000 unika besökare under året (2019: 180 000).

Antalet besökare på webbplatsen Finlands cancerregister ökade något. År 2020 hade webbplatsen 67 080 unika besökare, vilket var ca 4 000 besökare fler än året innan. Den engelska språkversionen hade 5 500 och den svenska 2 500 besökare. Webbplatsens populäraste innehåll är cancer- och screeningstatistiken och i synnerhet applikationen där besökaren själv kan söka olika cancerstatistik. I våras publicerade man på webbplatsen en mer omfattande cancerstatistikrapport än tidigare (Cancer 2018).

På webbplatserna för Cancerföreningen i Finlands medlemsföreningar gjordes tillgänglighetsutredningar och webbplatsernas förstasidor uppdaterades så att man kan lägga till videor. Kommunikationsavdelningen samordnar medlemsföreningarnas webbplatsprojekt och konsulterar föreningarna i utvecklingen av deras webbplatser.

Kommunikationsavdelningen ansvarar för utvecklandet av Cancerorganisationernas gemensamma intranät och utbildningen av personalen. Teams-utbildningarna, som inleddes i fjol, fortsatte vid centralbyrån och medlemsföreningarna. Kommunikationsavdelningen utredde användningen av intranätet och Teams i hela organisationen genom tre interna enkäter. Av enkäterna framgick bl.a. att produktionen av aktuella nyheter i intranätet måste aktiveras och att medlemsföreningarnas engagemang i användningen av det gemensamma intranätet och de riksomfattande Teams-grupperna bör stödjas även i fortsättningen.

Tidningen Syöpä-Cancer

Tidningen Syöpä-Cancer är det viktigaste av Cancerorganisationernas tryckalster. Tidningen utkom fyra gånger år 2020. Tidningens upplaga är 96 500 exemplar. Tidningen skickades till medlemmarna i Cancerföreningen i Finlands medlemsföreningar samt till alla prenumeranter. I tidningen ingick en bilaga på svenska för dem som ville få den. Den svenskspråkiga bilagan hade en upplaga på 4 932 exemplar. Tidningens styrgrupp sammanträdde två gånger under året.

På hösten publicerades en svenskspråkig digital tidning i den svenskspråkiga versionen av webbplatsen Allt om cancer. Vid produktionen av den fysiska tidskriftens innehåll strävade man efter att det i varje nummer fanns artiklar som kompletterades med en videointervju.