Gå direkt till innehållet

Cancerorganisationernas hälsofrämjande verksamhet bygger på gemensamma värderingar och siktar till att skapa goda förutsättningar för hälsa och välbefinnande samt till att förebygga cancer.

Cancerorganisationerna bedriver hälsofrämjande verksamhet på många områden. Målet är att inverka på samhällspolitiken, allmänna attityder, social- och hälsovårdens handlingssätt och individers val. Verksamhetens målgrupper är barn, unga och vuxna. Vid behov riktas verksamheten också till utvalda specialgrupper.

År 2018 ökades den hälsofrämjande verksamheten vid de regionala föreningarna genom att rekrytera tre experter inom hälsofrämjande (2,5 årsverken) till Norra Finland, Norra Savolax, Norra Karelen, Saimenregionen och Mellersta Finland. Det hälsofrämjande arbetet vid de regionala föreningarna stärktes också genom att man deltog i föreningarnas utvecklingsprojekt. Denna tidsbundna verksamhet upphörde vid utgången av 2020. Erfarenheterna av verksamheten var mycket positiva.

Cancerföreningen deltog aktivt i organisationsnätverket Ett nikotinfritt Finland samt i nätverken Ett rökfritt Finland och Rökfritt Helsingfors och projektet Hyvä kierre. Samarbetet med Finlands olympiska kommitté för att minska användningen av snus inom idrotten fortsatte. Därtill samarbetade man med bl.a. Finlands hjärtförbund, Befolkningsförbundet, Diabetesförbundet, Andningsförbundet, Hjärnförbundet, Förebyggande rusmedelsarbete Ehyt rf, Föreningen för mental hälsa i Finland, dess medlemsorganisation Yees och Marthaförbundet.

Främjande av ungas hälsa

Främjandet av hälsosamma levnadsvanor bland unga har sedan 2016 varit en prioritering för Cancerorganisationerna. Det av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (tidigare penningautomatföreningen RAY) finansierade projektet NuoTup, som siktar till att minska ungas användning av nikotinprodukter, har i drygt femton år varit en viktig prioritet inom arbetet för att främja ungas hälsa. År 2020 var det sista året av det treåriga av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral finansierade projektet Fressis – stärkande av ungdomars hälsokunskaper med digitala medel. Projektet Hyvä päivä (En bra dag), som främjar hälsan hos unga under 29 år som står utanför arbete och utbildning, har pågått sedan 2016. Projektet finansieras av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral samt LokalTapiola via Cancerstiftelsens företagssamarbete.

Att minska användningen av nikotinprodukter bland unga

Fressis. Fressis är en kommunikationshelhet som uppmuntrar till ett nikotinfritt liv och hälsosamma levnadsvanor. De nikotinprodukter som tas upp är cigaretter, snus och e-cigaretter. I helheten ingår webbplatsen Fressis.fi och sociala medier.

År 2020 betjänade Fressis unga i form av databaser, artiklar, tester och kampanjer. Ungdomar deltog i Fressis genom innehållsproduktion, utvärdering och utveckling (som sommarjobb), ungdomspaneler och samarbete med populära influerare. Av de sociala medierna var Instagram huvudkanalen, men i kampanjerna utnyttjades också andra kanaler på bred front.

Ungas frågor om hälsa besvaras också via en expertspalt. År 2020 besvarades 76 frågor om tobaks- och nikotinprodukter. De unga funderade särskilt på de negativa effekterna av snus samt på snusstopp.

För unga och unga vuxna utvecklades applikationen Erovirasto, som hjälper med att bli av med snus och tobak genom ett 30 dagars program som erbjuder information om nackdelarna med rökning och snusanvändning samt tips och stöd för att sluta. Applikationen är gratis och den lanseras 2021.

Under året genomfördes två influerarsamarbeten som gällde smygreklam för rökning och snus samt deras miljökonsekvenser. YouTube-videorna samlade sammanlagt 119*000 visningar och drygt tusen kommentarer under kampanjperioden. Av enkätens respondenter upplevde 99 % att de efter att ha tittat på videon bättre visste varför det lönar sig att vägra ta emot tobak eller snus.

Under 2020 samlade Fressis-webbplatsen 632 000 besökare och drygt 756 000 besök Antalet besökare ökade med 87 % jämfört med året innan Webbtesterna gjordes 37 400 gånger. Fressis hade 1 955 följare på Instagram i slutet av 2020. Fressis.fi:s YouTube-videor samlade drygt 82 600 visningar.

Tobakskroppen. Den förnyade webbplatsen Tobakskroppen lanserades 2019. Webbplatsen innehåller information förutom om cigaretter även om snus och fungerar på sex språk (finska, svenska, engelska, danska, estniska och ryska). Webbplatsen hade 67 000 besökare och drygt 83 000 besök under året.

NikEdu. Webbplatsen NikEdu för vuxna som arbetar med barn och unga utvecklades i fråga om innehåll, användbarhet och tillgänglighet. Nytt innehåll var bl.a. timplaner för undervisning i hälsokunskap vid högstadiet och en modell för att hjälpa vuxna att ta upp ungas användning av tobaks- och nikotinprodukter till diskussion. Webbplatsens innehåll marknadsfördes till målgrupperna via nätverk, med tidningsannonser och genom digital marknadsföring. NikEdu-webbplatsen hade drygt 18 700 besökare och 23 000 besök under året. Webbplatsens material öppnades 3 105 gånger.

Brädspelet Tarmo, som utvecklats i samarbete med Sydvästra Finlands cancerförenings NIKO-projekt, delades ut till läroanstalter och bland ungdomsarbetare. I samarbete med Förebyggande rusmedelsarbete Ehyt rf genomfördes en utbildning om alkohol och narkotika för 61 lärare och lärarstuderande inom ämnet hälsokunskap.

I slutet av året förbereddes en ny varumärkesidentitet för webbplatsen NikEdu. Från början av 2021 betjänar webbplatsen under namnet FressisEdu och slås ihop med Fressis.fi-tjänsten.

Projektet Nikotiiniton amis (Nikotinfritt yrkis) genomfördes åren 2018–2020 tillsammans med Savolax yrkesinstitut i Kuopio. Målet med projektet var att hjälpa yrkesinstitutet att ta fram handlingsmodeller och praxis för att främja nikotinfria inlärningsmiljöer samt att stärka personalens färdigheter att stödja nikotinfrihet bland studerandena. Under 2020 spreds de utvecklade modellerna till yrkesinstitutets olika verksamhetsställen och de förankrades i yrkesinstitutets strukturer. I projektet medverkar också Norra Savolax cancerförening och enheten för preventivt alkohol- och drogarbete vid Kuopio stad.

Tillsammans med aktörer vid yrkesläroanstalter och genom att utnyttja tjänstedesign bildades en handlingsmodell för främjande av nikotinfrihet vid yrkesläroanstalter. Modellen baserar sig på modeller och verktyg som tagits fram inom projektet Nikotinfritt yrkis. Den innehåller utbildnings- och undervisningsmaterial, verktyg för handledning och ökad delaktighet av studerande och för att ta upp användningen av nikotinprodukter samt praktiska exempel som kan utnyttjas i läroanstaltens regler och anvisningar samt vid utveckling av läroanstaltsmiljön. Modellen förankras i läroanstalterna under 2021 tillsammans med fem regionala cancerföreningar.

Utbildningen om nikotinfritt ungdomsarbete ordnades i form av två distansmöten för ungdomsarbetare i kommunerna Letala och Ackas. På grund av den undantagssituation som coronapandemin hade medfört utvecklades en modell för att genomföra utbildningen på distans. I fortsättningen kan modellen användas som ett alternativ till utbildningar som genomförs ”ansikte mot ansikte”. 94 % av deltagarna ansåg att utbildningen var till nytta för dem och alla skulle rekommendera utbildningen för andra ungdomsarbetare.

Snusfri idrott. År 2020 utvecklade man genom tjänstedesign och i samarbete med Finlands olympiska kommitté och Förebyggande rusmedelsarbete Ehyt rf samt idrottsaktörer en verksamhetsmodell för idrottsföreningar för att främja snusfri idrott. Modellen finns på webbplatsen nuuskatonurheilu.fi. År 2021 ska den föras till idrottsföreningar på olika håll i Finland.

Fressis – att stärka ungas hälsokunskaper om andra teman än nikotin

År 2020 var det sista året för det treåriga Fressis-projektet, som finansierades av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral. Fressis omfattar alla för cancerförebyggande centrala levnadsvanor och erbjuder unga ett heltäckande paket om hälsofrämjande. Projektets mål har varit att stärka ungdomars hälsokänsla och -kunskaper också i andra teman än tobaks- och nikotinprodukter: kost, motion, alkohol, sexuell hälsa, solskydd, dygnsrytm och psykisk hälsa ur livshanteringens synvinkel.

Under året producerade man rikligt med innehåll för Fressis-webbplatsen och sociala medier i form av artiklar, videor, infografik, tester och material för sociala medier. 72 % av dem som svarade på utvärderingsenkäten upplevde att de fått mer information, 48 % hade börjat fundera på sin motivation för sunda levnadsvanor och 48 % tänkte genomföra eller pröva tjänstens tips och sunda levnadsvanor.

Expertspalten har blivit populärare år för år. På spalten besvarades under året utöver frågor som gällde tobaks- och nikotinprodukter också 561 frågor om hälsa. Ungdomarna ställde i synnerhet frågor som gällde sexuell hälsa. Enligt responsen upplevde 95 % av respondenterna att de hade fått den information de behövde och att svaret hade varit till nytta.

Kampanjen Fressimpi fiilis (fräschare vibbar) genomfördes vid årsskiftet 2020–2021 för 15–18-åriga ungdomar. Tre unga influerare gav videotips om små vardagsvanor som kan främja psykisk hälsa. Videorna samlade 2 255 visningar. Enligt kampanjresponsen upplevde 74 % att de fått bra tips och 71 % tänkte pröva dem.

Man samarbetade med fyra influerare för att ta fram innehåll om kost, alkohol och HPV till YouTube och Instagram. De olika innehållen samlade sammanlagt 588 000 visningar. 90 % av respondenterna upplevde att de fått mer information om sunda levnadsvanor.

Tillsammans med Strålsäkerhetscentralen, Meteorologiska institutet och Östra Finlands universitet planerades och genomfördes en pilotkampanj om solskydd för unga. Kampanjen ska upprepas under de följande åren under vårsommaren.

Ungdomar deltog i Fressis innehållsproduktion, utvärdering och utveckling genom ungdomspaneler och som sommarjobbare och utvecklare.

Kondomkampanjen Kesäkumi. Kampanjen Kesäkumi (”sommargummi”) ökar kunskapen om könssjukdomar och om hur man skyddar sig mot dem. Kampanjen uppmuntrar unga att använda kondom och oralsexskydd. Det är fråga om en årlig kampanj som ordnas i samarbete med radiokanalen YleX, Befolkningsförbundet, Finlands Röda Kors och Soldathemsförbundet. På grund av coronapandemin genomfördes kampanjen som en digital kampanj som starkt utnyttjade sociala medier.

Cancerorganisationernas roll i kampanjen är särskilt att öka medvetenheten om humant papillomvirus (HPV) och hur man skyddar sig mot det genom att använda kondom. Via Instagram nådde kampanjen 350 000 ungdomar. Testet Naimamaisteri (”samlagsmagister”) på webbplatsen Fressis hade fram till slutet av hösten gjorts 18 000 gånger. Av dem som svarade på kampanjenkäten upplevde 75 % att de lärt sig nytt om frågor som gäller sexuell hälsa och 75 % berättade att de i fortsättningen tänker använda kondom.

Projektet En bra dag

Verksamheten inom projektet En bra dag bidrar till att öka kunskaperna, färdigheterna och livshanteringen i anslutning till sunda levnadsvanor hos unga under 29 år som står utanför arbetslivet och utbildningen. Verksamheten har pågått sedan 2016 i samarbete med kommunernas ungdomstjänster och Navigatorerna. Från början av 2020 började En bra dag finansieras med riktat understöd från Social- och hälsoorganisationernas understödscentral. Den andra finansiären är LokalTapiola via Cancerstiftelsens företagssamarbete.

En bra dag-gruppverksamheten fortsatte i samarbete med kommunernas ungdomstjänster och Navigatorerna. Grupper ordnades i Vanda, Lojo, Rovaniemi, Kajana, Kuhmois, Seinäjoki, Joensuu, Vittis, Janakkala, Kervo, Mäntsälä, Uleåborg, Ijo och Esbo. Totalt ordnades 21 grupper och de lockade till sig 100 ungdomar. Coronapandemin gjorde att gruppverksamheten med unga överfördes till webben, och en del av En bra dag-grupperna ordnades på distans. Projektteamet utarbetade i mars en för distansverksamhet anpassad modell för En bra dag-grupperna. De regionala informationsdagarna för grupphandledare ordnades som morgonkaffestunder på distans. Det ordnades två kaffestunder och de hade många deltagare från olika håll i Finland.

En bra dag-handledarutbildningar ordnades i Vanda, Uleåborg och Tavastehus samt en distansutbildning i höstas. I dessa utbildningar och i separata utbildningar på kommunnivå utbildades 66 nya En bra dag-grupphandledare som ska jobba med ungdomar. Med Salpaus utbildningscentrum inleddes ett samarbete för att dela En bra dag-verksamhetsmodellen till sådana studerande vid yrkesläroanstalter som löper risk att avbryta sina studier. Webbplatsen för En bra dag-handledare vidareutvecklades och på sidorna publicerades informationstexter om vardagsrytm, psykisk hälsa och motion. För att öka synligheten och kännedomen om verksamhetsmodellen utnyttjades aktivt projektets konton på Instagram och Twitter samt Facebook-sida.

Allmänt hälsofrämjande arbete

I fokus för Cancerorganisationernas allmänna hälsofrämjande arbete ligger primär-, sekundär- och tertiärprevention där målgruppen är vuxna och barn under skolåldern.

Skydd mot UV-strålning

Arbetet för att främja användningen av solkräm på daghem fortsatte för att lära barn att smörja in sig själv. Runtom i Finlands daghem ordnades virtuella sagostunder. Barnen fick se en ny video om solskydd (Solens hjälpredor – låt oss skina tillsammans). Videon berättar om hur viktigt det är att man skyddar sig i solen, om hälsosamma mellanmål och om hur viktigt det är att miljön hålls ren. Broschyren ”Vistas sunt i solen – En guide för föräldrar” skickades ut till barnens föräldrar. Till daghem skickades en affisch om hur barn själv kan smörja in sig. År 2020 ordnades undervisningsstunderna förutom av Cancerorganisationernas anställda även av studerande vid yrkeshögskolor.

För målgruppen kvinnor hade man gjort en solskyddsvideo och för män en video om semesterbilder; videorna delades i sociala medier.

På grund av det ökade antalet hudcancerfall och människors ökade medvetenhet har också deltagandet i Cancerorganisationernas födelsemärkesobservationer ökat. Cancerorganisationerna kan inte längre svara på detta växande behov. Därför började vi år 2019 utbilda yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården i hur man observerar förändringar i födelsemärken.

I samarbete med Strålsäkerhetscentralen och Meteorologiska institutet ordnades en presskonferens. Medierna var intresserade av solfrågor och intervjuade Cancerföreningen om hälsosamt solbeteende.

Webbplatsen Aattelepaite.fi

Webbplatsen Aattelepaite.fi, som riktas till män, har utvecklats utifrån resultaten av utredningar som Cancerorganisationerna låtit göra. På webbplatsen finns videor om tobak, kost, motion, solen, sex och alkohol. Det finns också information, anvisningar och tester. Informationen presenteras också med hjälp av humor. Förutom vanliga män visar videorna också experter och offentliga figurer av intresse, såsom Bruce Dickinson, sångaren i Iron Maiden.

Självkontroll av testiklar

En kampanj om självkontroll av testiklar riktades till unga män (15–35 år). Syftet var att öka medvetenheten om testikelcancer, dess symtom och palpation av testiklar. För kampanjen producerades en broschyr och en video, som har delats i sociala medier. Material delades ut och anvisningar gavs om självkontroll av testiklar också vid uppbådet.

Motion

Temat för cancerveckan i maj var cancer och motion. Temats mål var uppmana insjuknade att motionera mera. Inom ramen för temat samarbetade man med de regionala cancercentren. Temat cancer och motion integrerades i utbildningen och lärdomsproven vid yrkeshögskolor.

Cancerorganisationerna samarbetade med Hjärtförbundet, Diabetesförbundet, Hjärnförbundet och Andningsförbundet för att ordna utbildningar och annan motionsaktiverande verksamhet vid lokalavdelningarna. Utbildningarna ordnades i regel på distans.

Cancerföreningen i Finland är medlem i Förbundet för anpassad motion i Finland (SoveLi) och Äldreinstitutet.

Minskandet av användningen av tobaks- och nikotinprodukter bland vuxna

Man satsade mer på arbetet med personer som redan insjuknat i cancer. I samarbete med sjukhus främjade man en modell för rökfrihet före operationer genom att hålla föreläsningar för läkare och andra yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Man producerade också en expertvideo som sjukhus kan använda.

Tobak och graviditet

Cancerorganisationerna deltog aktivt i arbetet i olika städer och landskap för att minska rökningen under graviditeten. I Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt genomfördes en utbildning om nikotinfrihet under graviditet, och under tidigare år har man genomfört ett flertal utbildningar runt om i landet. Syftet med utbildningen är att stärka kunskapen och kompetensen samt att inleda rådgivningens målinriktade verksamhet för att minska rökningen och användningen av andra nikotinprodukter. Till stöd för rådgivningsarbetet utarbetades en video, en broschyr, affischer och en PowerPoint-presentation.

Alkohol

Webbplatsen om kvinnor och alkohol öppnades. Man producerade tre videor för att få kvinnor att tänka på sitt alkoholbruk. Alkoholteman behandlades också på webbplatsen Aattelepaite.fi. Cancerorganisationernas broschyr om alkohol delades ut under olika evenemang. Man behandlade sambandet mellan alkohol och risken för cancer också genom olika föreläsningshelheter.