Gå direkt till innehållet

Vid slutet av 2020 var det sammanlagda medlemsantalet 110 966, jämfört med 113 830 året innan.

Medlemsföreningarnas verksamhet

De regionala cancerföreningarna täcker hela Finland. Varje förening (förutom Åland) hade år 2020 minst ett verksamhetsställe där en sakkunnig sjukskötare kunde erbjuda cancerrådgivning. En del av alla regionala cancerföreningars kärnverksamhet är att erbjuda rådgivning till cancerpatienter och deras närstående samt att se till att de har tillgång till kamratgrupper och stödpersoner. Varje förening har en verksamhetsledare eller en verkställande direktör.

Alla regionala föreningar erbjuder cancerrådgivning och psykosocialt stöd till cancerpatienter och deras närstående. Birkalands cancerförening har en läkarstation och ett laboratorium. Sydvästra Finlands cancerförening upprätthåller ett hem för serviceboende med heldygnsomsorg på sitt campus i Moikois.

De regionala cancerföreningarna erbjuder tjänster och verksamhet som stöder rehabilitering. Merparten ordnade professionellt handledda kurser, vilka koordinerades av Cancerföreningen i Finland och understöddes av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral med statsunderstöd ur Veikkaus intäkter. En del av medlemsföreningarna ordnade även rehabiliteringsverksamhet som finansieras av FPA eller sjukvårdsdistrikten. Föreningarna hjälpte cancerpatienter också ekonomiskt genom att betala vårddagsersättningar eller bidrag. En del av de regionala medlemsföreningarna främjade dessutom vetenskaplig forskning i sina respektive regioner med olika stipendier.

De nationella patientorganisationerna samarbetar med de regionala föreningarna. De erbjuder tillgång till kamratstöd, gemensam verksamhet och expertrådgivning för personer som har prostatacancer, hals- och muncancer, bröstcancer eller tarmcancer. Vissa patientorganisationer ordnar även verksamhet som stöder rehabilitering.

Sylva rf för samman familjer till barn och unga som insjuknat i cancer och erbjuder dem stöd på många sätt. Föreningen bedriver även forskning kring barnfamiljer som drabbats av cancer. Cancerpatienterna i Finland rf svarar för publiceringen av patienthandböcker, och alla patientorganisationer har också egen publiceringsverksamhet. Cancerpatienterna i Finland hade år 2020 totalt 27 patientnätverk. Hals- och muncancerföreningen i Finland har kurscentrumet Kyyrönkaita i St Michel.

Den lokala verksamheten är viktig för många medlemsföreningar. Särskilt i avlägsna områden erbjuder lokala avdelningar en möjlighet för cancerdrabbade och deras anhöriga och andra medborgare att komma i kontakt med Cancerorganisationernas verksamhet.

Medlemsföreningarna hade totalt 176 lokala avdelningar, klubbar eller patientnätverk.

Cancerföreningen i Finlands medlemsföreningar Medlemsantal 31.12.2020 
Södra Finlands cancerförening rf 11 975
Mellersta Finalnds cancerförening rf 4 690
Kymmenedalens cancerförening rf 2610
Sydvästra Finlands cancerförening rf 26600
Birkalands cancerförening rf 17699
Österbottens cancerförening rf 12417
Norra Karelens cancerförening rf 2837
Norra Savolax cancerförening 4035
Norra Finlands cancerförening rf  6331
Bröstcancerföreningen – Europa Donna Finland rf 1505
Saimens cancerförening rf 6184
Cancerföreningen i Satakunta rf 8015
Ålands Cancerförening rf 948
Colores – Finlands kolorektalcancerförening rf 649
Propo Finlands prostatacancerförening rf 1950
Finlands mun- och halscancerpatienter rf 784
Cancerpatienterna i Finland rf 131
Sylva rf, föreningen för cancersjuka barn och unga i Finland 1606

Samarbete

Organisationsutskottet tillsätts av Cancerföreningens styrelse och varje medlemsförening har turvis en representant i utskottet. Styrelsemedlem och ordförande för Södra Finlands cancerförening Annikki Thodén var utskottets ordförande 2020. Organisationsutskottet sammanträdde fyra gånger och behandlade den kommande strategiperiodens projekt, gemensamt påverkansarbete och föreningarnas verksamhet.

Under året ordnades sju verksamhetsledarmöten. Pirjo Airaksinen, verksamhetsledare vid Norra Savolax cancerförening, var ordförande vid mötena och organisationschefen fungerade som sekreterare.

Verksamhetsledarmötena är mycket viktiga redskap för att utveckla organisationens verksamhet, samordna tjänster, säkerställa tjänsternas kvalitet och planera gemensam verksamhet och gemensamma projekt. Under undantagsförhållandena framhävdes betydelsen av tätt samarbete och vid behov ordnades distansmöten varje vecka. Det nära samarbetet stödde förmågan att snabbt reagera på olika förändringar.

Organisationens svenskspråkiga verksamhet behandlades vid två verksamhetsledarmöten. I enlighet med utvecklingsplanen bar Österbottens cancerförening ansvaret för den nationella koordineringen av den svenskspråkiga verksamheten.

I ledarskapsutbildningen för Cancerorganisationernas verksamhetsledare deltog 16 verksamhetsledare och sex medarbetare från Cancerföreningen i Finland.

Cancerorganisationernas strategi för 2021–2025 godkändes i december 2019. Genomförandet av strategin och strategiperiodens utvecklingsprojekt planerades i samarbete med medlemsföreningarna.

Organisationssamarbete bedrevs med föreningen för rysktalande i Finland och Moniheli ry, en samordnande förening för mångkulturella organisationer och invandrarorganisationer. Målet är att kunna erbjuda information och stöd till ett större antal målgrupper än tidigare.

Cancerorganisationernas utvecklingsplan fram till 2020

Utvecklingsplanen har spelat en viktig roll då Cancerorganisationernas strategi har förverkligats. Utvecklingsplanen fram till 2020 innehöll tjugo rekommendationer om olika teman: stärkande av organisationsdemokratin, utvidgande av frivilligverksamheten, kommunikation och påverkansarbete, samarbete och arbetsfördelning inom Cancerorganisationerna, förvaltning och ekonomi, kompetensutveckling och företagssamarbete.

Under 2020 fortsatte arbetet för att verkställa stadgereformen, främja ekonomiförvaltningen och dataadministrationen och utveckla frivilligverksamheten. Man fortsatte dessutom det innehållsmässiga utvecklingsarbete som rör hälsofrämjande verksamhet, rådgivningstjänster, rehabiliteringsstöd och kamratstöd. I utvecklingsarbetet samarbetade man intensivt med medlemsorganisationerna. Målen i utvecklingsplanen uppnåddes i huvudsak.

Utvecklingsprojekt som Cancerstiftelsen stött

År 2019 beviljade Cancerstiftelsen stöd för sådana utvecklingsprojekt för Cancerorganisationernas cancerarbete som gagnar hela organisationens fält. En del av projekten genomfördes under 2020 och en del fortsätter 2021. Den kompetens som samlats i projekten och den praxis som utvecklats spreds vid verksamhetsledarmöten och andra möten för Cancerorganisationernas anställda.

Nationella evenemang

Cancerorganisationernas viktigaste årliga möte är Organisationsdagarna. År 2020 var det Cancerföreningen i Finland som ordnade mötet. Evenemanget hölls i Helsingfors den 17–18 januari. Organisationsdagarna samlade förtroendevalda och arbetstagare från medlemsföreningarna och Cancerföreningen. Separata utbildningsdagar för förtroendevalda ordnades inte.

Föreningens ordinarie möte

Föreningens ordinarie möte hålls vartannat år. 2020 års möte ordnades i december. Till delegationens ordförande för perioden 2021–2022 valdes stadsdirektör emeritus Jukka Moilanen från Ulvsby. Det ordinarie mötet valde hälften av delegationens medlemmar för en fyraårsperiod.