Gå direkt till innehållet

Cancerföreningen i Finland har en riksomfattande rådgivningstjänst där professionella inom hälso- och sjukvården besvarar frågor om cancer per telefon och e-post eller på webben.

Rådgivningsskötarna erbjuder också ärftlighetsrådgivning. Tjänsten är avgiftsfri.

Konsekvenserna av coronaviruspandemin syntes i kontakterna till rådgivningstjänsten. De som tog kontakt kände stor oro över pandemins konsekvenser och begränsningarnas effekter på cancerpatienternas liv. Den nationella rådgivningstjänsten fick positiv respons om tillgängligheten och möjligheten att undanröja den oro och ångest som pandemin hade gett upphov till. Tjänsten kontaktades ca 6 300 gånger under året.

Smärtlinjen för cancerpatienter

Smärtlinjen, som upprätthålls av HUCS Smärtklinik och Cancerorganisationerna erbjuder riksomfattande telefonrådgivning om cancersmärta för patienter, närstående och yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Coronapandemins inverkan syntes också i de samtal som kom till Smärtlinjen.

Frågorna besvaras av sjukskötare som specialiserat sig på smärtbehandling och som vid behov kan konsultera smärtspecialister. Under året kontaktades smärtlinjen av olika orsaker, t.ex. okontrollerbar smärta, otillräcklig smärtlindring, problem med medicinering och bristande kunskaper om vem man ska kontakta vid otillräcklig smärtlindring.

Rådgivning om sociala förmåner

Den avgiftsfria telefontjänsten för rådgivning om sociala förmåner erbjuder cancerpatienter svar på utkomst- och förmånsfrågor. Tjänsten levereras av Birkalands cancerförening och på telefontjänsten arbetar legitimerade socialarbetare som arbetar inom hälsovårdssocialt arbete.

Särskilt utkomstfrågorna stod i centrum på grund av coronapandemins ekonomiska konsekvenser. De socialarbetare som svarade på telefonlinjen höll ett Teams-infomöte om förmånsrådgivningen för alla medlemsorganisationer i Cancerorganisationerna.

Ärftlighetsrådgivning

Ärftlighetsrådgivningen hjälper människor som är oroade över sin ärftliga benägenhet för cancer att utvärdera behovet av fortsatta undersökningar. Hos Cancerorganisationerna finns det specialutbildade sjukskötare som ger ärftlighetsrådgivning och som besvarar allmänna frågor om ärftligheten av cancer. En läkare som specialiserat sig på ärftligheten av cancer utvärderar behovet av fortsatta undersökningar.

Under året kontaktades Cancerorganisationernas ärftlighetsrådgivning av 232 personer. Av dessa kontaktade 78 personer den nationella rådgivningen. Birkalands cancerförenings ärftlighetsklienter överfördes till sakkunnigläkaren vid Cancerföreningen i Finland.

Rosa bandet-kampanjens tema år 2020 var cancerärftlighet och kampanjen ökade diskussionerna om ärftlighetsrådgivning i alla olika rådgivningskanaler.

Övrig verksamhet

Coronapandemin medförde stora förändringar i de regionala medlemsorganisationernas rådgivningstjänster, eftersom begränsningarna satte stopp för fysiska möten och kurser. Medlemsorganisationerna blev tvungna att utveckla nya former av rådgivning och öppnade lokala chatt-tjänster som en ny verksamhetsform. Den nationella rådgivningstjänsten ordnade en två dagars chatt-utbildning för medlemsorganisationernas och patientorganisationernas rådgivningsskötare och verksamhetsledare.

Genom samarbete med yrkeshögskolor vill man stärka cancersakkunskapen hos personalen inom hälso- och sjukvården samt deras färdigheter att tillämpa bästa praxis för hälsofrämjande, psykosocialt stöd och rehabiliteringsstöd. På grund av coronapandemin flyttades de föreläsningar som tidigare hållits vid högskolor till webben. Chefen för rådgivningstjänsterna höll 14 Zoom-föreläsningar vid olika yrkeshögskolor i huvudstadsregionen.

Samarbetet med anknytning till FICANs regionala cancercenter fortsatte under temana cancerförebyggande, psykosocialt stöd och rehabiliteringsstöd. Vid rådgivningstjänsten fokuserade man på att identifiera behovet av psykosocialt stöd och anteckna olika hjälpmetoder som Cancerorganisationerna erbjuder i olika faser av patientens stig. Målet är att etablera Cancerorganisationerna som en naturlig del av vårdkedjan så att Cancerorganisationerna fungerar som en samarbetspartner till vårdsystemet.

Rehabilitering. Rådgivningstjänsten organiserade två riksomfattande BRCA-kurser i öppen rehabilitering under samordning av en ärftlighetsläkare. Båda kurserna, för insjuknade och friska personer, ordnades som webbkurser via Teams.

Utbildning. Rådgivningstjänsten och Sjukskötarförbundets utbildnings- och förlagsbolag Fioca har redan under flera år ordnat ett cancerseminarium för rådgivningsskötare och yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. År 2020 blev man tvungen att ställa in seminariet på grund av coronapandemin. Samtidigt avslutades det fleråriga samarbetet med Fioca.

Den riksomfattande rådgivningstjänsten organiserade olika Teams-utbildningar och samarbetsmöten för att stärka cancersakkunskapen hos medlemsorganisationernas rådgivningsskötare och verksamhetsledare samt hela organisationens personal.

Ekonomiskt stöd. Cancerföreningen i Finlands sociala kommitté utnyttjar understöd från Cancerstiftelsen för att bevilja stöd till mindre bemedlade cancerpatienter. Ansökningarna som kommer in till Cancerföreningen i Finland bereds i rådgivningstjänsten, och sociala kommittén fattar understödsbesluten.

På grund av övergången till distansarbete rekommenderade man att ansökningarna lämnas in elektroniskt. Antalet ansökningar har ökat varje år.