Gå direkt till innehållet

Cancerföreningen i Finland medverkade aktivt i nordiska cancerunionen NCU, samarbetsorganet för europeiska cancerföreningar ECL och internationella cancerunionen UICC.

Föreningen deltog också direkt eller indirekt i andra internationella organisationer med anknytning till Cancerorganisationernas verksamhet.

ECL (Association of European Cancer Leagues dvs. samarbetsorganet för europeiska cancerföreningar). Cancerföreningens representanter distansdeltog i november i ECL:s årsmöte och -seminarium. Talare var EU-kommissionär för hälsa och livsmedelssäkerhet Stella Kyriakides och direktören för IARC Elisabete Weiderpass. Cancerföreningens generalsekreterares femåriga ordförandeskap i ECL (2015–2020) avslutades med detta möte. ECL har nu 30 medlemsorganisationer från 24 länder. Cancerföreningen har deltagit i ECL-arbetsgruppen Patient Support, som har behandlat frågor kring bl.a. cancerpatienters återkomst till arbete, frivilligarbete, rehabilitering, cancer och sexualitet samt försäkringsproblem. Föreningen är också med i arbetsgruppen Access to Medicines.

IARC (International Agency for Research on Cancer dvs. den internationella cancerforskningsorganisationen som lyder under WHO) samarbetar med Finlands cancerregister inom forskning särskilt kring screening och cancerbördan i utvecklingsländer. Cancerregistrets ledande statistiker är medlem i IARC:s vetenskapsråd och valdes till ny ordförande.

IPAAC. Cancerföreningen svarar för cancerförebyggande, tidig upptäckt och cancerscreening inom ett samarbetsprojekt (Joint Action) som inleddes i april 2018 och avslutas i slutet av 2021. Innovative Partnership for Action Against Cancer (iPAAC) är ett projekt som finansieras ur EU:s hälsoprogram och där Finlands representanter är Institutet för hälsa och välfärd och Cancerföreningen i Finland. I projektet ingår tio arbetspaket. Projektet är redan det fjärde samprojektet som rör cancerpolitik, så målet är att ta vara på erfarenheter också från de tidigare projekten (EPAAC, CANCON och JARC). I fokus för iPAAC är att ta fram metoder för att praktiskt genomföra cancerpolitik i EU-medlemsländer. Nästan 20 medlemsstater deltar i den del som leds av Cancerföreningen i Finland (WP5 Prevention). Arbetspaketet ordnade tre internationella möten under åren 2019–2020. Mötena ordnades i samarbete med ECL och IARC. Antalet deltagare var cirka 80. De två rapporter som publicerats inom arbetspaketet kan läsas på projektets webbplats på engelska. Cancerföreningen utarbetade kommentarer till Europas plan mot cancer (Europe’s Beating Cancer Plan) och deltog i våras 2020 i framsynsarbetet för EU:s cancerforskningsrapport Conquering Cancer, Mission Possible.

JARC. Social- och hälsovårdsministeriet utsåg Cancerföreningen till Finlands representant i genomförandet av det treåriga projektet JARC (Joint Action on Rare Cancers) åren 2016–2019. Projektet fokuserade på sällsynta cancersjukdomar och ingick i EU:s folkhälsoprogram. Cancerföreningen svarade för projektets delprogram för intern bedömning (WP 3 Evaluation) och deltog i fyra andra delprogram. I februari 2020 publicerades boken Rare Cancer Agenda 2030 – Ten Recommendations from the EU Joint Action on Rare Cancers (pdf) som projektets slutprodukt.

NCU. Nordiska cancerunionen NCU beviljar finansiering för samnordiska cancerforskningsprojekt. Det är Cancerstiftelsen som betalar Finlands finansieringsandel till NCU. Med NCU:s stöd har man byggt upp Nordcan, en gemensam webbportal för nordiska cancerregister. Därtill initierar och koordinerar NCU gemensamma projekt för cancerbehandling och -bekämpning. Liksom tidigare år beviljade NCU 750 000 euro i forskningsstipendier. Två av de finansierade projekten leds av finländska forskare. NCU beviljade dessutom 200 000 euro i strategisk finansiering för forskning kring effekterna av covid-19-pandemin på förebyggande och behandling av cancer i Norden (Covid-19 and cancer in the Nordic region).

Ordförandeskapet och ansvaret för sekretariatet av NCU roterar mellan medlemsföreningarna. Åren 2018–2020 var det Danmarks cancerförening som ledde NCU:s verksamhet. År 2021 inleds Cancerföreningen i Finlands ordförandeskap. Förberedelserna inför ordförandeskapet inleddes redan 2019 och under 2020 pågick ett projekt som stöder beredningen.

UICC. Cancerföreningen i Finland är medlem i internationella cancerunionen UICC (Union for International Cancer Control). UICC ordnade den traditionella Världscancerdagen den 4 februari, i vilken också Cancerföreningen i Finland deltog. UICC var först tvungen att skjuta upp och sedan ställa in sin traditionella världskonferens. UICC:s generalförsamling hölls som ett virtuellt möte i oktober 2020. UICC ordnade virtuella dialoger om olika teman och företrädare för Cancerorganisationerna deltog i dem. Nästa världskonferens flyttades till Genève 2022.

ICISG, FCA och övriga nätverk. Cancerföreningen har en representant i det internationella cancerinformationsnätverket ICISG (International Cancer Information Service Group). Cancerföreningen är dessutom medlem i alliansen Framework Convention Alliance (FCA), som inrättats för att stödja den globala ramkonventionen mot tobak (Framework Convention on Tobacco Control, FCTC). Föreningen deltar även i det globala nätverket Prevent20, som syftar till att minska antalet tobaksprodukter genom beskattning, samt i det europeiska nätverket Smokefree Partnership. Det finns ett nordiskt expertnätverk som håller regelbunden kontakt i frågor som rör rådgivning och tobakspolitik.

Cancerföreningen har sedan 2019 en representant i nätverket Nordic Network for Overweight Prevention.

Cancerregistrets internationella verksamhet behandlas i samband med registrets övriga verksamhet.