Gå direkt till innehållet

Cancerorganisationerna erbjöd mångsidig utbildning för olika yrkesgrupper och volontärer.

Via den riksomfattande rådgivningstjänsten organiserades olika Teams-utbildningar och samarbetsmöten som stärker cancersakkunskapen hos medlemsorganisationernas rådgivningsskötare och verksamhetsledare. Utbildning ordnades också för hela organisationens personal, bl.a. för att stödja välbefinnandet i arbetet samt yrkesinriktade digitala utbildningar.

Cancerseminarium. Rådgivningstjänsten och Sjukskötarförbundets utbildnings- och förlagsbolag Fioca har redan under flera år ordnat ett cancerseminarium för rådgivningsskötare vid medlemsorganisationerna och yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som i sitt dagliga arbete möter cancerpatienter och deras närstående. År 2020 blev man tvungen att ställa in cancerseminariet på grund av coronapandemin. Samtidigt avslutades det fleråriga samarbetet med Fioca.

Utbildning i hälsokunskap. För lärare och studerande i läroämnet hälsokunskap ordnades en utbildning vid Jyväskylä universitet för att sprida information om hur man kan ta upp tobak, alkohol och narkotika i undervisningen. I utbildningen deltog 46 personer.

Vårdgivare vid regionala föreningar. Cancerföreningen ordnar årligen en utbildningsdag för vårdgivare vid de regionala föreningarna. Utbildningen behandlar aktuella teman inom hälsofrämjande. Dessutom höll man i distansföreläsningar i samband med Rosa bandet-evenemang om förebyggande av bröstcancer.

Samarbete med yrkeshögskolor och universitet. Omfattande samarbete bedrevs på olika håll i Finland med universitet och yrkeshögskolor. Studerandena fick utbildning i cancer, Cancerorganisationerna, rådgivning, rehabilitering och hälsofrämjande. Studerandena färdigställde ett flertal utvecklings- och examensarbeten för Cancerorganisationerna och praktiserade vid Cancerföreningen.

Cancerregistrets utbildningsverksamhet. Cancerregistrets ledande statistiker höll en tidsbunden deltidsprofessur i cancerepidemiologi vid samhällsvetenskapliga fakulteten vid Tammerfors universitet. Flera medarbetare har en docentur vid ett universitet och deltar i undervisningen och handledningen av avhandlingar, fördjupande arbeten och pro gradu-avhandlingar. Ett flertal av organisationens forskare verkar också som vetenskapliga sakkunniga, t.ex. som kollegiala granskare för vetenskapliga tidskrifter eller som förgranskare för doktorsavhandlingar.

Cancerregistret deltog i undervisningen och handledningen av studerande som kommit till Finland inom Tammerfors universitets program International Doctoral Programme in Epidemiology. Cancerregistret spelar en viktig roll också inom det samnordiska utbildningsprogrammet Nordic Summer School in Cancer Epidemiology, som genomförs på motsvarande vis. Till programmet väljs vartannat år fem studerande från varje nordiskt land.