Gå direkt till innehållet

Cancerstiftelsen hjälper mindre bemedlade cancerpatienter och prisbelönar vartannat år årets cancerläkare och årets cancersjukskötare.

Bidrag till mindre bemedlade cancerpatienter

Cancerstiftelsen har fått in testamentsgåvor för att hjälpa mindre bemedlade cancerpatienter. Under julinsamlingarna samlar man in pengar för samma ändamål. Stiftelsens stöd till mindre bemedlade cancerpatienter kanaliseras via Cancerföreningen i Finlands sociala kommitté. Bidragen beviljas på ansökan till vilken ska bifogas ett utlåtande av en socialarbetare.

År 2016 beviljades totalt 679 bidrag. Behovet av bidrag har ökat: år 2015 beviljades totalt 549 bidrag, år 2014 beviljades 354 bidrag och år 2013 beviljades 248 bidrag. Bidragssummorna låg mellan 300 och 800 euro. Den totala bidragssumman år 2016 var 307 750 euro (2015: 219 650 euro; 2014: 157 850 euro). Av ansökningarna att döma befinner sig de sökande i en allt svårare situation ekonomiskt sett.

Barnens cancerfond till Emilia Heinonens minne

Barnens cancerfond till Emilia Heinonens minne (grundad 1981) är en självständig fond som lyder under Cancerstiftelsen. Den beviljar stöd till sådana familjer som hamnat i en svår ekonomisk situation på grund av ett barns cancersjukdom. År 2016 fick 21 familjer bidrag ur fonden för en total bidragssumma på 21 000 euro. Fonden kan dessutom bevilja resestipendier till sjukskötare och stödja forskning kring cancer hos barn.

Svea Ahlqvists fond

Svea Ahlqvists fond grundades år 2014 för att erbjuda bidrag till barn som insjuknat i cancer samt deras familjer. Fondens totala bidragssumma år 2016 var 12 000 euro.

Priser

Cancerstiftelsen prisbelönar vartannat år årets cancerläkare och årets cancersjukskötare med premier på 5 000 euro. Priserna utdelades i samband med Cancerföreningen i Finlands delegations möte i december 2016.

Årets cancerläkare

MD, docent Päivi Lähteenmäki, ÅUCS, ansvarsområdesdirektör för vården av blod- och cancersjukdomar hos barn och unga

Årets cancersjukskötare

Sjukskötare Paula Holmela, vårdhemmet Pirkanmaan hoitokoti