Gå direkt till innehållet

Närståendekretsens rapporteringen av transaktioner med närståendekretsen grundar sig på den stiftelselag.

Närståendekretsens definition och rapporteringen av transaktioner med närståendekretsen grundar sig på den stiftelselag som trädde i kraft den 1 december 2015.

Det finns inga uppgifter att tillgå när det gäller transaktioner som gjorts med de personer som grundade Cancerstiftelsen år 1948.

Likaså finns det inga uppgifter om transaktioner med grundarnas anhöriga. Till Cancerstiftelsens styrelsemedlemmar betalades inga arvoden under verksamhetsåret 2016. Ingen lön och inga arvoden betalades heller till ledningsgruppens medlemmar. Stiftelsens förvaltningstjänster sköts av Cancerföreningen i Finland och ledningsgruppens medlemmar är anställda vid Cancerföreningen. Stiftelsen kompenserade Cancerföreningen för förvaltningstjänsterna; grunderna beskrivs i bilagorna till bokslutet.

Ansökningarna av styrelsens medlemmar har bedömts i samma utvärderingskommittéer med övriga stipendieansökningar och med samma kriterier. År 2016 var det två styrelsemedlemmar som beviljades ett stipendium av Cancerstiftelsen. Klaus Elenius fick ett tvåårigt stipendium på 100 000 euro, varav 25 000 euro utbetalades under året 2016. Dessutom fick han den sista raten (50 000 euro) av ett stipendium som beviljats år 2013. Tapio Visakorpi beviljades ett treårigt stipendium på 225 000 euro, varav 37 500 euro utbetalades under året 2016. Visakorpi fick dessutom den sista raten (25 000 euro) av ett stipendium som beviljats år 2014 och en rat (40 000 euro) av ett stipendium som beviljats år 2015. Till Heikki Joensuu utbetalades 100 000 euro och till Jukka-Pekka Mecklin 90 000 euro av stipendier som beviljats år 2015. Sirpa Jalkanen valdes till styrelsemedlem i november 2016. Till Jalkanen utbetalades 75 000 euro av ett stipendium som beviljats år 2015. Totalt utbetalades 402 500 euro i form av stipendier till styrelsens medlemmar. Jutta Huvila, dotter till styrelsemedlem Eero Vuorio, beviljades ett resestipendium på 700 euro i vår 2016 för att delta i ett nordiskt möte.

Satu Marttila, som valdes till ny styrelsemedlem i november 2016, var fram till den 31 januari 2017 direktör vid LähiTapiola Varainhoito Oy med ansvar för institutionella investerare. Cancerstiftelsen har sedan våren 2013 ett konkurrensutsatt avtal med LähiTapiola Varainhoito Oy om investeringstjänster. Cancerstiftelsen köpte inga tjänster av och ingick inga avtal med någon av styrelsemedlemmarna, revisorerna, deras familjemedlemmar eller samfund eller stiftelser som lyder under dessa personer.

Bland stipendiemottagarna fanns inga familjemedlemmar eller andra nära släktingar till revisorerna eller ledningsgruppens medlemmar. Överlag förekom inga andra transaktioner med ledningsgruppens medlemmar eller deras familjemedlemmar eller nära släktingar som kan klassas som transaktioner med närståendekretsen.