Gå direkt till innehållet

Med Cancerorganisationerna avses den helhet som utgörs av Cancerföreningen i Finland och dess 18 medlemsföreningar samt Cancerstiftelsen, där Finlands Cancerregister som upprätthålls av Cancerföreningen i Finland ingår. Cancerföreningen i Finland, som grundades 1936, är en av de största patient- och folkhälsoorganisationer i vårt land samt en nationell expertorganisation. Cancerstiftelsen, som grundades 1948, är Finlands största privata finansiär inom cancerforskning. Finlands Cancerregister, som grundades 1952, är ett statistiskt och epidemiologiskt forskningsinstitut som upprätthåller en databas om alla cancerfall konstaterade i vårt land från början av 1953.

År 2021, när ett kvartssekel hade gått från publicering av det förra verket om Cancerorganisationernas historia, Cancer kan besegras, ansåg cancerorganisationerna att det var dags att skriva egna historiker för Cancerföreningen i Finland, Cancerstiftelsen och Finlands Cancerregister, särskilt med tanke på att de alla skulle ha sina jubileumsår under samma femårsperiod. Historikernas publiceringsordning skulle följa jubileumsåren: Finlands Cancerregister 70 år 2022, Cancerstiftelsen 75 år 2023 och Cancerföreningen i Finland 90 år 2026.

Cancerregistrets historik som inleder serien är som en berättelse av Finland efter andra världskriget i miniatyr. Registret grundades hösten 1952 med donationsmedel i ett fattigt land under återuppbyggnad, men började genast skapa en omfattande databas om cancersituationen som grund för sin verksamhet och knyta internationella kontakter. Registret lyckades stabilisera sin position redan på fem år, och efter mindre än tio år bjöds det med i stora internationella cancerforskningsprojekt.

När ansvaret för driften av sjukhus grundade av Cancerföreningen i Finland i slutet av 1960-talet övergick i huvudsak till staten och kommunalförbunden, kunde dessa öka finansieringen av cancerforskningen och 1967 grunda ett Massundersökningsregister i anslutning till Cancerregistret för att kontrollera kvaliteten på och fruktbarheten av cancerscreening. Tack vare ett ökat forskningsarbete fick Cancerregistret 1972 epitetet Statistiskt och epidemiologiskt forskningsinstitut för cancersjukdomar, och det skedde en rejäl personalförstärkning.

Nu hade Cancerregistret fått förutsättningar för tillväxt, vilket det skickligt utnyttjade. Databasen om cancersjukdomar som det upprätthöll växte i omfattning och blev nästan unik i världen. Finland blev föregångare inom screening genom att börja med nationell screening av livmoderhalscancer 1972, bröstcancer 1987 och tarmcancer 2022. Som forskningsinstitut nådde registret världsberömmelse bland annat tack vare överlevnads- och yrkesexponeringsforskning och cancerkartor.

Denna bok är ett försök att beskriva hur allt detta blev till. Vilka var de visionärer som såg att denna utveckling kunde vara möjlig, vilka var de aktörer som förverkligade utvecklingen och vilka var de finansiärer som omvandlade planerna till verklighet. Som bakgrund till beskrivningen finns tidslinjer längst nere på sidorna, där Cancerregistrets etapper kopplas till historiska händelser i världen och i Finland.

Arbetet initierades av en arbetsgrupp som bestod av Cancerorganisationernas generalsekreterare Sakari Karjalainen, planerings- och strategidirektör Satu Lipponen och kommunikationsexpert Anu Kytölä.
Karjalainen ledde mig in i arbetet och fungerade som en viktig rådgivare under skrivandet. Kytölä i sin tur skötte skickligt uppgiften som redaktör och bildansvarig för boken. Ledningsassistenten Auli Jaatinen banade vägen för mig till Cancerorganisationernas arkiv och var en viktig informationskanal även övrigt. Jag vill rikta ett varmt tack till dem alla.

Mitt skrivande underlättades avsevärt av att jag fick vända mig till före detta direktören för Cancerregistret Matti Hakama, Lyly Teppo, Timo Hakulinen, Nea Malila och Eero Pukkala för hjälp. Jag tackar dem alla för råd, kompletteringar, preciseringar och förbättringsförslag. Hakama, Hakulinen och Pukkala bidrog även med beskrivningar av sin egen verksamhet till boken, vilket var särskilt värdefullt.

Även Cancerorganisationernas före detta generalsekreterare Liisa Elovainio, Harri Vertio och Sakari Karjalainen deltog i skrivandet av boken genom att formulera beskrivningar av Cancerregistrets betydelse. Jag tackar dem för både texterna och uppmuntran.

Den grafiska designern Anne Kaikkonen från Timangi ansvarade för layouten och designen av bokens utseende. Bilderna kommer i huvudsak från Cancerföreningarnas bildsamlingar, för de nya bilderna av de före detta ledarna ansvarar fotograferna Vesa Tyni (övriga) och Eeva Anundi (Eero Pukkala). Infograferna kommer från Cancer 2020 och Cancerregistrets samlingar. Jag tackar alla som deltagit i illustrationer till boken för ett lyckat samarbete.

Boken är skriven som en vetenskaplig forskning, men den publiceras utan källhänvisningar. I slutet av boken finns en källförteckning med alla källor som använts. Dessutom finns ett exemplar sparat i Cancerorganisationernas arkiv där källhänvisningar finns med.

I Bortre Tölö i augustihettan 2022

Allan Tiitta