Gå direkt till innehållet

Syftet med Cancerstiftelsen är enligt dess stadgar (2 §) att bekämpa de skador som cancersjukdomar förorsakar vårt folk och dess medlemmar.

Cancerstiftelsens mål

Stadgarna reviderades under verksamhetsåret 2016. Enligt de reviderade stadgarna kan stiftelsen för att förverkliga sitt ändamål

 • bevilja stipendier, understöd och ekonomiskt stöd för forskning och övrig verksamhet som bidrar till att förverkliga stiftelsens mål
 • bevilja ekonomiskt stöd till Cancerföreningen i Finland rf
 • bedriva och stödja utbildnings- och kommunikationsverksamhet
 • utnyttja andra sådana verksamhetsformer som bidrar till att främja stiftelsens mål.

 Cancerorganisationerna är ett gemensamt marknadsföringsnamn för Cancerföreningen i Finland, dess medlemsföreningar och Cancerstiftelsen. Uppgiftsfördelningen mellan Cancerföreningen och Cancerstiftelsen grundar sig på ett samarbetsreglemente från 1964. Cancerorganisationerna har en gemensam strategi. Föreningens styrelse och stiftelsens styrelse sammanträder tillsammans och de har ett gemensamt arbetsutskott och finansutskott.

Verksamhetsidé

Enligt Cancerorganisationernas strategi 2015–2020 är Cancerorganisationernas verksamhetsidé att övervinna cancer. Målet är att förebygga insjuknande i cancer, tidigarelägga diagnostiseringen och utveckla behandlingen av sjukdomen. Det är även viktigt att stödja cancerdrabbade, både i att tillfriskna och i att leva ett rikt liv trots sjukdomen och de spår den lämnat.

Värden och vision

Cancerorganisationernas värden är

 

 • jämlikhet och rättvisa
 • tillgänglighet
 • tillförlitlighet
 • samhörighet.

Cancerorganisationernas vision är ett gott liv utan cancer eller trots cancer. I strategin definieras visionen så här: ”Vårt mål är att så få som möjligt ska insjukna och så många som möjligt av dem som har drabbats av cancer ska bli fullt återställda. Även de som lider av obotlig cancer ska få leva ett gott liv tack vare bra vård och stöd.”

Strategiska mål

Cancerorganisationerna är enligt strategin för åren 2015–2020 en stark och kompetent organisation som

 • effektiverar förebyggandet och diagnostiseringen av cancer på ett tidigt stadium
 • stöder utvecklingen av cancervård
 • främjar ett gott liv trots cancer
 • effektiverar cancerforskningen.