Gå direkt till innehållet

Med cancerarbete menas det arbete som görs för cancerpatienters och deras närståendes bästa, arbetet med att förebygga cancer och arbetet med att öka kunskapen om cancersjukdomar. Cancerstiftelsen har sedan 2013 insamlat donationer för att stödja cancerarbetet.

Under verksamhetsåret 2017 fick Cancerföreningen i Finlands medlemsföreningar bidrag av Cancerstiftelsen för en summa på 15 000–50 000 euro per förening; den totala bidragssumman uppgick till 540 000 euro. Pengarna har utnyttjats för att stödja och utvidga cancerrådgivningen och det psykosociala stödet för cancerdrabbade och närstående runtom i landet. Man har även standardiserat anvisningar och producerat nytt material för att stödja arbetet. Målet har varit att utarbeta allt nytt material också på svenska.

Under året utnyttjades stödet från Cancerstiftelsen också för att förenhetliga och utveckla kamratstödet och ta fram utbildningsmaterial. Ett särskilt utvecklingsmål under året var utvecklingen av stödpersonsverksamheten inom terminalvården. Handboken för stödpersonsverksamheten uppdaterades i slutet av året så att den nu även presenterar principer och anvisningar om stödpersonsverksamheten inom terminalvården.

Riksomfattande rådgivningstjänst

Cancerstiftelsen stöder Cancerorganisationernas riksomfattande rådgivningstjänst där professionella inom hälso- och sjukvården besvarar frågor om cancer per telefon och e-post eller i realtid på webben. Samtidigt ger de information, stöd och råd till patienter, närstående och andra som är bekymrade över cancer. De sakkunniga skötarna erbjuder också ärftlighetsrådgivning. Tjänsten är avgiftsfri.

Rådgivningstjänsten kontaktades nästan 4 300 gånger under verksamhetsåret 2017. Merparten av dessa kontakter kom per telefon och e-post. Smärtlinjen, en telefonlinje för rådgivning angående cancersmärta, upprätthölls i samarbete med smärtpolikliniken vid HUCS. Smärtlinjen lanserades år 2014.

Som en del av den riksomfattande rådgivningstjänsten upprätthålls en avgiftsfri telefonlinje för förmånsrådgivning där cancerpatienter kan få svar på utkomst- och förmånsfrågor. Telefonlinjen kontaktades 70 gånger under året. Patienternas frågor gällde i synnerhet sjukförsäkringar och utkomst. Tjänsten implementerades av Birkalands cancerförening.

Bidrag

Bidrag till mindre bemedlade cancerpatienter. Cancerstiftelsen har fått in testamentsgåvor för att hjälpa mindre bemedlade cancerpatienter. Under julinsamlingarna samlar man in pengar för samma ändamål. Stiftelsens stöd till mindre bemedlade cancerpatienter kanaliseras via Cancerföreningen i Finlands sociala kommitté. Bidragen beviljas på ansökan till vilken ska bifogas ett utlåtande av en socialarbetare.

År 2017 beviljades bidrag till totalt 787 personer (2016: 679 personer). Behovet av bidrag har ökat: år 2016 fick totalt 679 personer bidrag, år 2015 fick 549 bidrag och år 2014 fick 354 bidrag. Bidragssummorna låg mellan 300 och 1 000 euro. Den totala bidragssumman år 2017 var 346 300 euro (2016: 307 750 euro). Av ansökningarna att döma befinner sig de sökande i en allt svårare situation ekonomiskt sett.

Barnens cancerfond till Emilia Heinonens minne. Barnens cancerfond till Emilia Heinonens minne (grundad 1981) är en självständig fond som lyder under Cancerstiftelsen. Den beviljar stöd till sådana familjer som hamnat i en svår ekonomisk situation på grund av ett barns cancersjukdom. År 2017 fick 20 familjer bidrag ur fonden för en total bidragssumma på 20 000 euro. Fonden kan dessutom bevilja resestipendier till sjukskötare och stödja forskning kring cancer hos barn.

Svea Ahlqvists fond. Svea Ahlqvists fond grundades år 2014 för att erbjuda bidrag till barn som insjuknat i cancer samt deras familjer. Fondens totala bidragssumma år 2017 var 26 000 euro och bidrag beviljades till 26 familjer.