Gå direkt till innehållet

Närståendekretsens definition och rapporteringen av transaktioner med närståendekretsen grundar sig på den stiftelselag som trädde i kraft den 1 december 2015.

Det finns inga uppgifter att tillgå när det gäller transaktioner som gjorts med de personer som grundade Cancerstiftelsen år 1948. Likaså finns det inga uppgifter om transaktioner med grundarnas närstående.

Till Cancerstiftelsens styrelsemedlemmar betalades inga arvoden under verksamhetsåret 2017. Ingen lön och inga arvoden betalades heller till ledningsgruppens medlemmar. Stiftelsens förvaltningstjänster sköts av Cancerföreningen i Finland och ledningsgruppens medlemmar är anställda vid Cancerföreningen. Stiftelsen kompenserade Cancerföreningen för förvaltningstjänsterna; grunderna beskrivs i bilagorna till bokslutet.

Ansökningarna av styrelsens medlemmar har bedömts i samma utvärderingskommittéer med övriga stipendieansökningar och med samma kriterier. År 2017 var det tre styrelsemedlemmar som beviljades ett stipendium av Cancerstiftelsen. Sirpa Jalkanen beviljades ett treårigt stipendium på 240 000 euro, varav inte en enda rat utbetalades under året 2017. Jukka-Pekka Mecklin beviljades ett tvåårigt stipendium på 80 00 0euro, varav 20 000 euro utbetalades. Mecklin fick dessutom 25 000 euro av ett stipendium som beviljats år 2015. Teuvo Tammela beviljades ett tvåårigt stipendium på 75 000 euro, varav inte en enda rat utbetalades under året 2017. Till Klaus Elenius utbetalades 50 000 euro av ett tvåårigt stipendium på 100 000 euro som beviljats år 2016. Till Heikki Joensuu utbetalades 100 000 euro av ett stort stipendium som beviljats år 2015 och till Sirpa Leppä 45 000 euro av ett stipendium som beviljats år 2016. Till Tapio Visakorpi utbetalades 75 000 euro av ett treårigt stipendium på 225 000 euro som beviljats år 2016. Visakorpi fick dessutom den sista raten (20 000 euro) av ett stipendium som beviljats år 2015.

Totalt utbetalades 335 000 euro i form av stipendier till styrelsens medlemmar.

KOMPLETTERING AV TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDEKRETSEN enligt beslut av Cancerstiftelsens styrelse 15.5.2018:

År 2017 köpte Cancerstiftelsen Rosa bandet-kampanjens rosa band av företaget Logonet Promotion Oy. Inköpspriset var 77 280 euro (exkl. moms). Motsvarande inköpsbeslut fattades även för 2018 års band. Direktör för kommunikation- och insamling Helena Hulkkos make är aktieägare i företaget.

Helena Hulkko har inte deltagit i beredningen av dessa inköpsbeslut eller i beslutsfattandet och hon hör till Cancerstiftelsens närståendekrets via hennes medlemskap i ledningsgruppen.